دستگیری قاتل فراری پس از 21 سال

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانــده انتظامی شهرســتان کنارک از شناســایی و دســتگیری قاتل فراری بعد از 21 ســال از وقوع جرم در عملیات ضربتی پلیس این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ غلام شهرکی گفت: در پی قتل مســلحانه جوانی 1۸ســاله در سال ۷۵ و متواریشدن قاتل از محل وقوع جرم، دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفــت. وی افزود: با تحقیقات و بررسیهای انجامشده و اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیــس، مخفیــگاه قاتل که مردی 4۰ســاله اســت، شناســایی شــد و با هماهنگی قضائی وی را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در یکی از روســتاهای اطراف این شهرستان دستگیر کردند و به فرار 21ساله وی پایان دادند. این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در تحقیقات تخصصی کارآگاهان علت قتل اختلاف مالی و خانوادگی اعلام شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــد. فرمانده انتظامی شهرستان کنارک در پایان ضمن تقدیر از ریشسفیدان و معتمدان از شــهروندان خواست براي پیشگیری از اینگونه جرائم هرگونه اختلاف مالی و خانوادگی را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.