قتل در گلستان دستگیری در هیرمند

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانــده انتظامی شهرســتان هیرمند از شناسایی و دســتگیری قاتل فراری پس از گذشت 1۰ سال خبر داد. سرهنگ حسین سنچولی گفت: در پی قتل مردی ۵2ســاله در استان گلستان و متواریشدن قاتل از محل وقوع جرم، دســتگیری قاتل به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس قــرار گرفت. وی افــزود: با توجه به اینکه قاتل پــس از قتل به یکی از کشورهای همســایه متواری شده بود، پس از دریافت نیابت قضائی مبنی بر رؤیت قاتل در یکی از روستاهای شهرستان هیرمند، شناسایی محل اختفا و دستگیری قاتل از ســوي پلیس آغاز شــد. ســرهنگ سنچولی تصریح کرد: با تحقیقات و بررســیهای انجامشده و اشراف اطلاعاتی پلیس این فرماندهی، مخفیگاه این قاتل که مردی 3۰ســاله اســت شناسایی شد و وی را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر کردند و مأموران پلیس به فرار 1۰ساله وی پایان دادند. فرمانده انتظامی هیرمند با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصی کارآگاهان علت قتل، اختلاف شــخصی و خانوادگی اعلام شــده است، اضافه کرد: متهــم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.