کشتهشدن 12 نفر در حادثه واژگونی اتوبوس در سبزوار

Shargh - - حوادث -

میزان:

محترمی سرپرست پزشکی قانونی سبزوار از کشتهشــدن 12 نفــر در حادثه برخــورد کامیون به اتوبــوس اصفهان - مشــهد که منجر بــه واژگونی اتوبوس شــده بود، خبــر داد. محترمی ضمن اعلام مطلب فوق از کشتهشــدن 9 مرد و سه زن در حادثه برخــورد کامیون بــه اتوبوس اصفهان - مشــهد در کیلومتر 23 سبزوار به شاهرود خبر داد. وی در ادامه گفت: تاکنون دو جســد از خانمها و یک نفر از آقایان شناسایی شده و هنوز باقی اجساد شناسایی نشدهاند و اجساد مربوط به دو راننده اتوبوس و یک شاگرد و 9 نفر از سرنشینان اتوبوس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.