اهدای عضو بانوی ۶۰ساله پس از مرگ مغزی

Shargh - - حوادث -

میزان:

اعضای بدن زن ۶۰ساله اصفهانی که دچار مرگ مغزی شده بود، اهدا شد. مریم خلیفهسلطانی، مســئول واحد فراهــمآوری اعضای پیونــدی مرکز آموزشــی درمانی الزهراي اصفهــان گفت: اعضای فاطمه زیاری ۶۰ســاله که به سبب خونریزی مغزی دچــار مرگ مغزی شــده بــود، با رضایــت خانواده انساندوســتش برای برداشــت عضو از بیمارســتان کاشــانی به این مرکز منتقل شــد. وی افزود: کبد این بیمار در این مرکز به بیمار نیازمند عضو پیوند زده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.