عصبانی هستم!

Shargh - - هنر -

شــرق:

انتشــار غیرقانونی یک نسخه قاچاق از فیلم ســینمایی «عصبانی نیســتم!» با نشــان «بازبینــی ارشــاد» باعث شــد رضا درمیشــیان، تهیهکننــده و کارگــردان این فیلــم، ضمن اعلام شــکایت از انتشــاردهندگان این نســخه قاچاق، متنی را منتشــر کنــد. متن نامه رضا درمیشــیان که اختصاصی در اختیار ایســنا قرار گرفت، به این شــرح است: «فیلم «عصبانی نیستم!» را با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساختهام، با مجوز رســمی وزارت ارشــاد در جشنواره فیلم فجــر بــه نمایــش درآوردهام، با اســتناد پروانه نمایــش وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی برای نمایش عمومیاش اقدام کردهام و به سند حواله شــورای صنفی نمایش و ثبت در این شورا برای اکرانش با ســینماها قرارداد بسته بودم اما... من فیلــم زیرزمینی نســاختهام که راضــی به توزیع زیرزمینی آن باشــم، آن هم نســخه بازبینی قبل از نهاییشــدن فیلم که نسخه نهایی نیست! این اتفاقات ذرهای از انگیزه من را برای اکران عمومی و قانونــی این فیلم در ســینماهای کشــورم کم نمیکند. شــکایتم از عوامل توزیع نسخه قاچاق «عصبانی نیســتم!» را به ســتاد صیانــت از آثار سینمایی و سمعیبصری و مراجع قضائی تقدیم کردهام و تأکید میکنم که تمامی افراد، سایتها، کانالها، صفحات اجتماعی، فروشگاهها، گروهها و... که این نســخه غیرقانونی را منتشــر، تکثیر و یا آپلــود کنند، تحت پیگرد قانونــی قرار خواهند گرفــت و من همچنان منتظــر نمایش «عصبانی نیستم! » در سینماها هستم».

«عصبانــی نیســتم» با بازی نویــد محمدزاده و باران کوثری محصول ســال 9۲ اســت که با وجود پروانه نمایش هنوز اکران نشده.

«عصبانی نیســتم!» داســتان نوید، دانشــجوی ســتارهدار و اخراجی اســت که برای فراهمآوردن حداقل شرایط زندگی در رویارویی با بیاخلاقیهای جامعــه با خود تمرین میکند تا عصبانی نباشــد و در تلاش اســت تا دختر موردعلاقهاش، ستاره را از دست ندهد.

در پی انتشار این متن، نوید آقایی، قائممقام ستاد صیانت از آثار سمعی- بصری کشور، در گفتوگو با ایسنا واکنش نشان داد. او درباره این موضوع گفت: «فکــر میکنــم روز اول فروردین آقای درمیشــیان تماس گرفتند و شــفاها مطــرح کردند که موضوع پخش غیرقانونی فیلم «عصبانی نیستم!»

از چه قرار اســت؛ همان زمــان از همانجاهایی که خودشــان اعلام کردند که نســخههایی از فیلم «عصبانی نیســتم» را دیدهاند، دستور پیگیری صادر شــد و به فاصلــه چند ســاعت هم آن نســخهها جمعآوری شــدند». نوید آقایی یادآور شــد: «هفته گذشــته متوجه شــدیم که یک نســخه بسیاربسیار بیکیفیت از طریق برخی کانالهای تلگرامی و حتی اینســتاگرام در حال انتشار اســت. مکاتبه اولیهای با افرادی کــه این کانالهــا را اداره میکردند، صورت گرفت و به آنها گفته شــد که حتمــا با آنها برخورد قانونی صــورت خواهد گرفت که آنهــا هم پس از گذشــت چنددقیقه این نســخه از فیلــم «عصبانی نیستم» را از روی کانال تلگرامی خود برداشتند».

این مســئول خاطرنشــان کــرد: «از طرفی دیگر، واحد حقوقی ما در ستاد صیانت به آقای درمیشیان مشــورتی دادند که با توجه بــه اینکه برای پیگیری، نیاز به شــکایت شــخصی ایشــان هســت حتما در دستگاه قضائی شکایت ایشــان مطرح شود. در این صورت، هم امکان پیگیری قضائی فراهم میشــود و هم نمونهای میشــود برای سایر صاحبان آثار که ممکن اســت کارهای آنها از طریق شبکههای توزیع غیررســمی در دســترس عموم قرار بگیرد». آقایی یادآور شــد: «ما نیز در ســتاد صیانت این موضوع را به دســتگاه قضائی اعلام کردهایم، امیدواریم در این هفته با دســتوری کــه بازپرس خواهــد داد، به این موضوع هرچهســریعتر رسیدگی شود». او همچنین در پاســخ به این پرســش که احتمــال میدهد این نســخه غیرقانونی فیلم «عصبانی نیســتم!» از کجا منتشر شده باشــد؟ گفت: «ما با چند نسخه کوتاهتر از فیلم مواجه هســتیم که روی برخــی از آنها آرم بازبینی ارشــاد دیده میشــود، ولی لزوما اینکه آرم بازبینی ارشــاد داشته باشــند، دلیل نمیشود که از مجرای ارشــاد بیرون آمده باشــد. ما هنــوز هم در حال بررسی هســتیم، اما فعلا مهمترین مسئله این است که جلو موج انتشار این نسخهها گرفته شود». قائممقام ســتاد صیانــت از آثار ســمعی - بصری کشور در پایان مطرح کرد: «امیدواریم در سال جدید اصولا با انتشــار فیلمهایی که هنــوز پروانه نمایش نگرفتهاند، مواجه نشویم. درعینحال خود صاحبان آثار هم چه پروانه نمایــش گرفته و چه نگرفتهاند، نکات قانونــی در این حوزه را بدانند. درکل با عنایت به فعالیت واحد حقوقی ستاد صیانت، این موضوع تا لحظه آخر پیگیری خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.