نمايشگاه عكسهاي بدون عكاس «ناخداخورشید»

Shargh - - هنر -

ســیفالله صمدیان از افتتاح نمایشــگاه عکس فیلم ســینمایی «ناخداخوشــید» در ســینما فلسطین با حضور ناصر تقوایی خبر داد.

به گزارش ســتاد خبری ســیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر؛ ســیفالله صمدیــان، مدیر بخش بزرگداشت کیارستمی و نمایشها و رویدادهای ویژه جشنواره، گفت: در ادامه سنت زیبا و تاریخی نمایش نســخههای بازسازیشده فیلمهای شــاخص تاریخ ســینمای ایران و ارائه نمایشگاهی از تصاویر منتخب ثبتشده در دوربین فیلمبرداری فیلمهایی نظیر «گاو» و «بــاد صبا»، امســال نوبت به فیلــم جاودانه ناصر تقوایی، «ناخدا خورشید»، رسید که از بین حدود ۲۰۰ هزار فریم بازبینیشده فیلم، تعداد ۶۰ تصویر منتخب در قالب نمایشــگاه عکس فیلم ناخداخورشــید در سینما فلسطین برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: این نمایشگاه با حضور ناصر تقوایی، خالق این اثر و بازیگران فیلم در روز دوم اردیبهشــت پیــش از نمایش فیلم «ناخداخورشــید» در ســینما فلسطین افتتاح میشود.

صمدیان همچنین تأکید کرد: «ناخداخورشــید» از سوی فیلمخانه ملی ایران و استودیو روشنا بازسازی شده است. فیلم ســینمایی «ناخداخورشید» ساعت ۲۱ دوم اردیبهشــت با حضور کارگردان و دیگر عوامل این فیلم در ســینما فلســطین به نمایش درمیآید. ســیوپنجمین جشــنواره جهانی فیلم فجر، یکم تا هشتم اردیبهشت به دبیری رضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.