اسماعیل حاکمیوالا درگذشت

Shargh - - هنر -

اســماعیل حاکمیوالا، استاد زبان و ادبیات فارســی و چهره ماندگار، درگذشت. محمدرضا ترکی - نویســنده و اســتاد دانشــگاه - با اعلام این خبر به ایسنا گفت: اسماعیل حاکمیوالا، استاد زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار، صبح جمعه، اول اردیبهشت از دنیا رفت.

او افزود: اسماعیل حاکمیوالا از استادان برجسته و ممتاز دانشگاه تهران در حوزه زبان و ادبیات فارسی بود. او سالها دچار بیماری پارکینسون بود.

اســماعیل حاکمــیوالا )زاده ۱۳۱۵ در آبــادان( اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر ادبیات و مترجم ایرانی بود. حاکمیوالا در ســال ۱۳۶۸ بهعنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران و در سال ۱۳۸۴ بهعنوان چهره ماندگار ادبیات فارسی شناخته شد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز به پاس ســالها خدمــات علمی و فرهنگــی او، ۲۰ مهرماه ۱۳۸۳ در مراســم بزرگداشتی، اسماعیل حاکمیوالا را بهعنوان یکی از مفاخر ایرانزمین معرفی و لوح تقدیری به او اهدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.