دكتر نون آرزوي من است

Shargh - - هنر - رضا آشفته

هــادي مرزبان کارگرداني اســت که در تالارهاي مختلف و به شــکل کامــلا حرفهاي کار ميکند و بیشــتر هــم در حوزه تئاتر رئالیســم مطرح اســت، اما هرازگاهي گونههاي دیگر تئاتري را نیز تجربه ميکند. او براي تیــر و مرداد 9۶ نمایش بنگاه تئاترال را در ســنگلج به صحنه خواهد برد کــه در آن ایــرج راد، فرزانه کابلي، امین زندگانــي، داوود فتحعليبیگي، سعید امیرسلیماني، خسرو احمدي، پریســا مقتدي و مجید غفاري بازي خواهنــد کرد. فرزانه کابلي طراح حرکات، رضــا مهدیزاده طراح صحنه، صدف شــجاعي طراح لباس و ســعید ذهني آهنگساز از دیگر همکاران او خواهند بود.

جناب مرزبان ســال 96 را با چــه متني براي اجــرا در صحنه آغاز كردهايد؟

ایــن روزها داریم نمایشنامه بنگاه تئاترال، نوشــته علي نصیریان را که خودش قبل از انقلاب آن را کار کرده بود، تمرین ميکنیم. البته این متن یك تختحوضي اســت که من تغییراتي در متــن دادهام و این تغییرات طوري است که به متن لطمه نخورد؛ یعني وفادار به متن نصیریان هستیم بنابراین فقط هم شاهد یك تختحوضي نخواهید بود چون من ادعایي در این زمینه ندارم و سعي کردهام به شیوه خودم متن را کار کنم و بنابر آزادي عملي که حق طبیعي هر گروه تئاتري است دخلوتصرفي در این اجرا خواهید دید.

گويا قرار بود در تالار وحدت هم كار كنيد؟

البته قبــل از این قرار بود که کمي دیرتر بنگاه تئاتــرال را کار کنم چون قرار بود آن متني را که ۱۵ ســال است آرزویم شده است، به صحنه بیاورم. ميخواســتیم دکتر نون، نوشــته شــهرام رحیمیان را کار کنیم و خودم در سفري که به آمریکا داشتم موفق شدم حضوري این نویسنده را ملاقات کنم و اجازهاش را بگیرم و او هم مشــروط به اجازه ناشر چنین فرصتي را به ما داد و حتي ناشر )نشر نیلوفر( که آدم متشخص و بافرهنگي است خیلي زود با ما براي اجراي این متن موافقت کرد.

فكر كنم اقتباس حسين پاكدل نباشد؟

نه، خودم و دو نویســنده دیگر از آن اقتباسي را انجام دادهایم که بسیار متن لطیف و عاشقانهاي شده است و خودم هم معتقدم که نباید در تئاتر به سیاست بها داد. بنابراین شوراي نظارت هم مجوزش را داده است.

پس مشكل كجاست؟

مشــکل به ناهماهنگيهــا و بيبرنامگيهــاي مدیران بنیــاد رودکي برميگــردد. اینها واقعا نه هنرمند و نه هنر را ميشناســند و خیلي راحت هنرمند را رد ميکنند بيآنکه بخواهند برخورد درســت کرده باشند و البته آنها هم تقصیرکار نیستند چون در کارشان نابلدند.

دقيقا مشكل چگونه ايجاد شده است؟

ببینید پیش از سال نو از دفتر بنیاد رودکي به ما زنگ زدند و دعوت به کار شــدیم؛ یعني هنرمنداني که قبلا در آنجا کار کردهاند دعوت شدند که وارد گفتوگو شــوند و درباره برنامه سال جدیدشان تصمیماتي گرفته شود. من هم طبق قرار با نماینده مدیر بنیاد رودکي وارد مذاکره شدم. با توجه به اینکه خرداد مصادف با ماه مبارك رمضان است و به دلیل شبهاي احیا و شهادت امام علي و رحلت امام در حدود ۱9 یا ۲۰ شب بیشتر نميشود اجرا رفت، ما به این توافق رسیدیم که براي پرشدن اجراها )براي انجام ۴۵ اجرا( در تیرماه نیز مابقي اجراها را برویم، اما دو هفته بعد دوباره مدیر بنیاد تماس گرفت که بــراي انجام مذاکرات به آنجا برویم که گفتند فقط خردادماه را در اختیارتان ميگذارنــد، اما به او گفتم من با ۴۰ ، ۵۰ ســال کار تئاترکردن باید خیلي ابله باشــم که از یك گروه حرفــهاي که با تلویزیون و ســینما دارند کار ميکنند بخواهم بعد از دو، سه ماه تمرین فقط براي ۲۰ اجرا دعوت به کارشان کنم. براي همین دیدم در این شرایط نميشود و از انجامش انصراف دادیم.

ولي ميتوانستيد جايی ديگر اجرايش كنيد؟

بلــه این متن آرزوي من اســت و در هر ســالني به غیــر از تالار وحدت اجرایش خواهم کرد و فعلا کنارش گذاشتهام، اما یك روز کارش ميکنم و به مدیر بنیاد رودکي هم گفتهام که از دست تو ناراحت هستم و اگر نتوانم این متن را کار کنم، هم در این دنیا و هم در آن دنیا نارضایتيام را اعلام ميکنم چون او مانع از تحققش بوده اســت و از مهدي شفیعي بسیار متشکرم که نگران حالم بود و از من خواســت که ناراحت نباشم و بالاخره فرصتي براي اجرایش پیش خواهد آمد. تا اینکه بنگاه تئاترال پیش آمد.

آيا علي نصيريان هم برايتان بازي ميكند؟

متأسفانه برایش سخت اســت که روزي دو ساعت در ترافیك تابستاني بیاید و برود، اما اعلام کرد که همراهمان هست و کمکمان ميکند.

تمرينها شروع شده است؟

بلــه، در مرحلــه روخواني هســتیم و تا چند روز دیگــر برميخیزیم که میزانسن بدهیم و تا با دو ماه تمرین کار را براي اجراي سنگلج آماده کنیم.

آيا تالار سنگلج جوابگوي گروه حرفهايتان خواهد بود؟

بله... خود آقاي نصیریان هم فقط با ســنگلج به خاطر سنتيبودن متن موافق بود و با توجه به تغییراتي که در تالار ســنگلج به وجود آمده و اینکه بعدازظهر خیابان بهشــت تبدیــل به پارکینگي براي تالار خواهد شــد، این فرصت مغتنمي اســت که تماشــاگران بهراحتي براي دیدنش به این تالار بیایند.

آيا شما اجراي علي نصيريان از بنگاه تئاترال را ديدهايد؟

بله من در جواني و در جشــن هنر شــیراز این اجــرا را دیدم و البته من نگاهي به آن اجرا در اجراي خودم ندارم چون از آن زمانه دور شدهایم و باید اجرائي براي امروزمان باشد.

آيا آن اجرا باكيفيت بود؟

بلــه... در زمان خودش چنــد ماه اجرا و با اقبال عمومي مواجه شــد و از جملــه اجراهایــي بود که ميتوانســت در ژانر خــودش قابلیتهایي را مطرحکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.