نقش بیمه در برپایی باشکوه جشن گردشگری تبریز 2018

Shargh - - اقتصاد - فریبا نوروزی کارشناس ارشد مالی - بیمهای

درحالیکــه دولــت آمریــکا با تصویــب طرح محدودیــت ویزا، ســفر اتباع 38 کشــور را به ایران تحتتأثیر قرار داده اســت، وزرای گردشگری عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند «تبریز» را بهعنوان شــهر نمونه گردشگری در سال 2018 انتخاب کنند. براساس گزارشهای منتشرشده در هشــتمین اجلاس وزرای گردشــگری ســازمان همکاریهای اسلامی که در کشور نیجر برگزار شد، قرار شد کشــورهای عضو برای ســالهای 2017 و 2018 میلادی شــهرهای منتخب گردشگری خود را معرفی کنند که از ایران، یزد و تبریز معرفی شــدند. کارگاه تشکیلشده در این اجلاس که 9 عضو داشت، با هفت رأی تبریز را بهعنوان شهر نمونه گردشگری ســال 2018 انتخاب کرد. تبریز پایتختنشین قاجار و از شــهرهای با قابلیت چندگانه در خاورمیانه است که شــهرت صنعتی و صنایعدســتی آن تــا بیرون مرزهــای کشــور فرارفتــه و روزگاری عمــلا قطب صنعت ایران نامیده میشــد. شهر تبریز پیش از این هــم در مهرماه 1394 با هنر فــرش خود در عرصه جهانی درخشــید و «شهر جهانی بافت فرش» شد. مسئولان منطقهای باید کوشش کنند این فرصت را به یک «جشنواره جهانی معرفی آذربایجانشرقی» و بهویژه تبریز بهعنوان کلانشــهر شمالغربی ایران تبدیل کننــد. از دیگر اولویتهــای عاجل برنامهای در قالب اجرای بســتههای حمایتی که میتواند در راستای اشتغال و دســتیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب، کاهش معضل بیکاری، همچنین شناخت متقابل فرهنگی و ایجاد ظرفیتهای شغلی پایدار و مستمر شود، عبارتند از: 1- طرح جایگزینی تاکســیهای فرســوده در راستای حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات به گردشگران و شهروندان با مشارکت شرکتهای بیمهای – بانکی. 2- نقش فرهنگ و صنایع دســتی استان که در تبریز تبلور خواهد یافت، از طریق طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی با موضوع بیمه و صادرات باید بهعنوان اولویت فوری در دســتور کار نمایندگان اســتانهای شــمالغربی بهویژه آذربایجانشرقی در مجلس قرار گیرد. 3- طرح حمایت از احیا و مرمت بافتهای تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان و مالکان که از طریق مشــارکت شــرکتهای بیمهای و بانکهــا میتواند بهسرعت اجرائی شود. 4- ایجاد شــهرکهای مجازی وبگردی با مشارکت نهادهای غیردولتی در جهت معرفی توانمندیهای اســتان آذربایجانشــرقی و تبریز و ایجاد اینســتاگرام خاص به این منظور. 5- تأســیس انجمــن بیمهای گردشــگران در جهت پوشــش بیمهای تمام گردشگران در ســال مذکور از طریق یارانه بیمهای با مشارکت شرکتهای بیمهای بهطوریکه تمام گردشگران در سال مذکور از پوشش بیمه حوادث برخوردار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.