عملكرد قاليباف در شهرداري، ناقض شعارهايش

Shargh - - اقتصاد -

... و در دو بخــش مهــم هنــوز لنگانلنگان پیش ميرویم و امکان وقوع رخدادهاي بســیاري قابل پیشبیني اســت؛ یکي از اینهــا درآمدهاي نفتي اســت. آیا درآمدهاي نفتي ایــران با همین روال ميتوانــد ادامــه پیدا کند و از ســوي دیگر آیا سیاســت اقتصاد ایران، وابستگي مادامالعمر به نفت اســت؟ مقام معظم رهبــري دراینباره اظهــار کردهاند باید به ســمتي حرکــت کنیم که در چاههاي نفتي را بــه عنوان یك منبع درآمدي ببندیم؛ یعنــي به مرور زمان از میزان وابســتگي بــه درآمدهاي نفتي بکاهیم. امــا بخش دیگري به درآمدهــاي مالیاتي بازميگردد، بــا توجه به واقعیتهاي اقتصادي کشــور، بهویــژه در حوزه تولید که در دولتهاي نهم و دهم به بار آوردند، امکان افزایش درآمدهــاي مالیاتي وجود دارد یا خیر؟

اولا در بخــش نفــت، عواملــي وجــود دارد کــه براســاس آن ميتوان پیشبینــي کرد که ما نميتوانیــم تا این انــدازه به درآمدهــاي نفتي وابســته باشــیم. فعل و انفعالات بینالمللي و سیاســتهاي اقتصــادي ایجاب ميکنــد که ما از میــزان درآمدهــاي نفتي بکاهیم و به ســوي دیگــري حرکت کنیم؛ با توجه به آنچه بر کشــور گذشــته اســت، امکان آنکه حتي در ســه دوره آینده ریاســتجمهوري بتوانیم بــه درآمدهاي قابل توجه مالیاتي دســت یابیم که بتوان بر آنها اتــکا کــرد، غیرممکن به نظر ميرســد؛ یعني ما هنوز تاوان بيتدبیريهــاي دولت نهم و دهم را ميپردازیم. به نظر ميرســد آقــاي قالیباف این شعارها را تنها براي رأيآوردن سر ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.