بزرگترین گردهمایی صنعت حملونقل ریلی در تهران

Shargh - - اقتصاد -

بزرگتریــن کارخانهها و کمپانیهــای تولیدکننده صنایع و تجهیزات حوزه حملونقل ریلی و همچنین شــرکتهای بزرگ خدماتی این حوزه از ایران و دیگر کشورهای جهان از 25 تا 28 اردیبهشت ماه در تهران گرد هم میآیند و همچنین در جریان پیشرفتهای روز این صنعت قرار میگیرند. تاکنون بیش از 250 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشــگاه حضور یافتهاند و پیشبینی میشود این تعداد در روزهای آینده افزایش یابد. در این نمایشگاه انواع صنایع و خدمات مختلف ریلی بخش مســافری درونشــهری، برونشــهری و بخش باری، انــواع واگنها، واگنهــای نیرومحرکه، واگن مولد، واگن مانــوری، لوکوموتیو برقی و دیزلی، قطعات مصرفی واگنهای اتوبوسی، واگنهای باری، شرکتهای حملونقل ریلی، شرکتهای ارائهدهنده خدمــات پس از فروش، خدمــات تعمیر و نگهداری و خدمــات بیمهای، ارائه ميشــود و در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت. این نمایشگاه با مجوز رسمی ســازمان توســعه تجارت ایران و با همکاری وزارت راهوشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، انجمن صنایع ریلی ایران، انجمن صنفی شرکتهای حملونقل در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار میشــود. علی محتشم امیری دبیر برگزاری پنجمین نمایشــگاه بینالمللی حملونقل ریلی گفت: آلمان، چین، ترکیه، روســیه، سوئد، ســوئیس، چک، فرانسه، هند، ایتالیا، بلژیک، جمهوری لیتوانی، جمهوری چک و اسپانیا کشورهایی هستند که در این نمایشگاه شرکت میکنند. مدیــرکل روابطعمومی راهآهن نیز گفت: در نمایشگاه امسال برای اولین بار بخش بازرگانی راهآهن به صــورت ویژه و با حضور شــرکتهای حملونقل ترکیبی حضور خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.