آشوب در کاراکاس

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي:

اوضاع اقتصادی ونزوئلا تعریفی ندارد و زندگی برای شــهروندان کاراکاس سختتر از همیشه شــده اســت. حتی ســختتر از دورانی که چاوس زنده و رئیسجمهور بود. شرایط ســخت اقتصادی باعث شــده تا «مادر همه اعتراضها» در خیابانهای کاراکاس شــکل بگیرد و دهها هــزار معترض ونزوئلایی علیه رئیسجمهور شــعار بدهند و او را به استعفا فرابخوانند. گوش مادورو هم مثل چاوس بدهکار این خواستهها و اعتراضها نیست. او هم همچون سلفش، کاری جز سرکوب و برخورد خشن و امنیتیکردن فضا بلد نیست. این روزها بوی دود و گاز اشکآور در خیابانهای پایتخت پیچیده است. اعتراض گسترده کاراکاسیها در خیابان این بار کشته داده است. منابع خبری کشتهشدن دو نفر را تأیید کرده و گزارش دادهاند این افراد در اثر درگیری با پلیس جان باختهاند. خشــونت در ونزوئلا تمام نمیشود. سیاســتمداران این کشور هیچگاه اعتراضهای خیابانی شهروندان را به رسمیت نشناختهاند و همواره آن را سرکوب کردهاند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.