دیدار در مسکو برای پایان درگیریهای منطقه

Shargh - - روزنامه -

نشنالنیوز

هشــدار تیلرســون به ایران ســوژه تیتر یک روزنامه نشــنالنیوز اســت. روزنامــه اماراتی به اظهــارات وزیر خارجه آمریکا اشــاره کرده و نوشــته: تیلرســون، ایــران را حامــی تروریســم در جهان معرفی کرده و بهوضوح گفته این کشــور با اقدامات تحریکآمیز و دخالتهایش در برخی کشــورها منافع آمریکا را به خطر انداخته است. تیلرسون از یمن، ســوریه، عراق و لبنان بهعنوان کشورهایی کــه منافع آمریکا در آن جریان دارد، نام برده اســت. او گفته ایران همواره در حال دخالت در امور سیاســی این کشورهاست و باعث بیثباتی آنها میشــود. نشنالنیوز نوشــته این اظهارات ۲۴ ساعت بعد از اعتراف وزیر خارجه آمریکا درباره توافقات هســتهای مطرح شــده اســت. او گفته بود آن معامله توانســته ایران را از پیشبرد و گسترش فعالیتهای هستهای خود بازدارد. در عکس یک روزنامه نشنالنیوز شــیخمحمد بنزائد و ولادیمیر پوتین را در کاخ کرملین مشــاهده میکنیم. سیاســتمدار اماراتی برای پیداکردن راهحلی برای پایاندادن به درگیریهای منطقه راهی مسکو شده است. آنها همچنین در این دیدار درباره همکاریهای اقتصادی و مبارزه با تروریسم گفتوگو کردهاند. در صفحه یک نشنالنیوز گزارشی از پسماندهای رستورانهای ابوظبی منتشر شده است. اینطور به نظر میرسد که مسئولان شهری پایتخت تصمیم گرفتهاند این پسماندها را به چرخه تولید نفت وارد کنند و سوختهای زیستی تهیه کنند.

سوژههای خاورمیانهای بخش بزرگی از صفحه یک نشنالنیوز را به خود اختصاص دادهاند.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.