تأیید و ردصلاحیتشدگان رقابت ریاست جمهوری

Shargh - - روزنامه -

الشرقالاوسط

ســه نامزد منسوب به اصلاحطلبان و ســه نامزد محافظهکاران با آرای شــورای نگهبــان تأیید صلاحیت شــدهاند و میتوانند برای رقابتهای ریاســتجمهوری فعالیت کنند. همچنین احمدینژاد، رئیسجمهور پیشــین ایران، از ســوی این نهاد فاقد صلاحیت اعلام شده اســت. روزنامه الشرقالاوسط در تیتر یک به این موضوع اشاره کرده و درباره رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری در ایران گزارش نوشته اســت. این روزنامه در عکس یک به ماجرای سوریه پرداخته اســت؛ دختربچهای از اهالی شــهر درعا از پنجره چــادر آوارگان به دوربین نگاه میکند. الشرقالاوســط نوشته پیشنهاد مسکو و تهران برای تشکیل تیم جدید تحقیق درباره حمله شیمیایی خانشیخون رد شده است. به گزارش این روزنامه، ایران و روسیه به دنبال این بودهاند تغییراتی در تیم تحقیق دادگاه لاهه برای بررسی این موضوع صورت بگیرد که این دادگاه پیشــنهاد آنها را رد کرده است. حمله شیمیایی خانشیخون در ادلب سوریه جان بیش از ۸۰ نفر را گرفت. مخالفان اسد او را مسئول این حمله دانستند، اما اسد در وهله اول معترضان را متهم کرد و در مرتبه دوم گفت اصلا چنین اتفاقی در ادلب رخ نداده اســت. دادگاه لاهه این اتفاق را جنایت جنگی دانست و دستور پیگیری آن را صادر کرد. الشرقالاوسط در مطلبی دیگر خبر میدهد داروهای ضدافسردگی میتوانند با آلزایمر مبارزه کنند. این داروها مانع از دسترفتن سلوهای مغزی میشوند و حافظه را برمیگردانند.

نکته: ایران و سوریه مهمترین سوژههای صفحه یک الشرقالاوسط به شمار میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.