دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمب شد

Shargh - - جامعه -

شــرق:

خبر این بود؛ دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمب شــد. درباره یک تشــکل غیردولتی در پاسگاه نعمتآباد صحبت میکنیم، تشکلی که از صبح اول وقت به بهانه اینکه هر کودک باید درس بخواند، بچههای کار و خیابان را جمع میکرد و به زخمهایشان رسیدگی میکرد. تعطیلی این مرکز به دســتور پلیس امنیت، میتواند تهدیدی برای سازمانهای غیردولتی باشد که بیهیچ چشمداشتی در ســکونتگاههای غیررسمی و محات آسیبدیده به آموزش کودکان و خانوادههای آنها میپردازند. این در حالی اســت که در اکثریت کشورها، تشکلهایی با این سبکوسیاق نیازی به گرفتن مجوز ندارند و صرف اعام موجودیت برای سازمانهای غیردولتی و یک تشکل برای فعالیت آن کافی است. سازمانهای غیردولتی واقعی معمولا از مسائل سیاسی بهدور هســتند و عمدتا حول معضات اجتماعی در حــوزه کودکان و زنان و محیط زیست و... فعالیت دارند. تعطیلی مرکزی که چشم امید کودکان کار و خیابان بــوده و به عنوان مأمنی امن برای این کودکان به شــمار میرفت بیتوجهی به حقوق کودکانی اســت که در این مرکز اوقات بیکاریشــان را گذرانده و از آموزشهای متنوع آنجا بهرهمند میشدند. سازمانهای دولتی نظیر بهزیستی در فعالیــت در زمینــه کــودکان کار و خیابان همواره عقبتر از تشــکلهای غیردولتــی بودهانــد و این در حالی اســت که در مقابل صــرف بودجههای میلیاردی سازمانهای دولتی، تشــکلهای غیردولتی با بضاعت کم و تنها با اتکا به عشق و عاقه داوطلبان و همنوعان نوعدوست فعالیت میکنند.

محمد لطفی، مسئول واحد حقوقی جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در گفتوگو با «شرق»، با ذکر این توضیح که جزئیات دقیق دلیل پلمب هنوز برای اعضای جمعیت مشــخص نشده است، گفت: «چهارشنبه ساعت هشت شب، اخطاری در ارتباط با شکل مجوز به نظافتچی که در حال نظافت ساختمان بوده و از کارمندان رسمی جمعیت نبوده است، داده شده، در واقع این اخطار اصا به دســت اعضا نرسیده است و روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح مأموران پلیس امنیت به دفتر میآیند و آن را پلمب میکنند. دلیل عنوان شده توسط پلیس برای پلمب دفتر، مجوز ماست و البته اعام کردهاند که حرفهای زیادی دارند که باید زده شود و ما هم میخواهیم بدانیم دقیقا جزئیات ماجرا از چه قرار است. اگر مسئله مجوز است، باید بگویم ما اقدامات مربوط به اخذ مجــوز را انجام دادهایم، ما اعضای خــود را معرفی کردهایم و هیچ ایرادی از آنها گرفته نشــده و البته برگه تأیید هم هنوز به دست ما نرسیده است». وی در ادامه افزود: «جمعیت دفاع از ســال ۱383 مجوز خود را از وزارت کشــور گرفته و از همان زمان هم در پاسگاه نعمتآباد، در جنوب تهران فعالیت خود را آغاز کرده اســت. هدف جمعیت از همان ابتدای تأســیس، لغو کار کودک بوده، و برای رســیدن به این هدف، سه اســتراتژی را دنبال میکند؛ استراتژی اول ما بهداشــت و درمان رایگان عمومی برای همه کودکان، استراتژی دوم، آموزش اجباری برای همه کودکان، فارغ از مذهب و ملت و نژاد و اســتراتژی، ســوم هم تأمین اجتماعی برای خانواده همه کودکان است». لطفی تصریح کرد: «در همه این ســالها ما در کار دو جنبه را مدنظر قرار میدادیم، در تمام این سالها کودکان مختلفی خدمات آموزشی، بهداشتی و مددکاری گرفتهاند و این فرایند ادامه داشته است، بخش دومی که در این سالها برای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان مهم بوده، ارتباط با دولت مثل بهزیستی، وزارت بهداشــت و آموزشوپرورش بوده است و از طرفی شناسایی این را که عوامل کار کودک چیســت و نهادهای مسئول کدام هســتند مدنظر قرار داده است .» این مســئول حقوقی خاطرنشان کرد: «در تمام این سالها فعالیت ما با توجه به شرایط مختلف جامعه وضعت سینوسی داشته و ما میخواهیم بدانیم آیا مسئولان میتوانند با مســتقلبودن یک سازمان مردمنهاد کنار بیایند یا اینکه تاش برای غیرانتفاعیبودن فقط شعار است؟ آیا فعالیت ما را به عنوان یک سازمان غیردولتی برمیتابند؟» لطفی با اشاره به اینکه آنها هیچ خبری مبنی بر پلمب دفتر تاکنون منتشــر نکرده بودند، تصریح کرد: «ما در پاسخ به همه خبرنگارانی که تماس گرفتهاند اعام کردیم برای پلمب هنوز هیچ توضیحی به ما داده نشــده اســت و صرفا یک اخطاریه در اختیار فردی قرار داده شده که از قضا فرد شــاغل در جمعیت نبوده اســت. در واقع در خارج از ســاعت اداری نامه را به دســت نگهبان فضای ســبز محله که گاهی برای نظافت به جمعیت میآید دادهاند و روز بعد بدون آنکه ۲4 ساعت از اعام اخطار بگذرد اقدام بــه پلمب کردهاند». وی در پایان با ابراز امیــدواری از اینکه احتمالا به زودی مشکل حل خواهد شد، افزود: «منتظر هستیم تا پاسخ درخوری دریافت کنیم. در شرایط عادی امروز صبح کودکان باید برای سوادآموزی و تحصیل که اولویت ماســت در دفتر حاضر میشدند، سوادآموزی و بهداشت و مددکاری اصلیترین کارها محسوب میشود. این مرکز ساعت هشت صبح باز میشود و به مشــکات کودکان رســیدگی میکند، اما کودکانی که پیش از این از حق تحصیل توسط آموزشوپرورش محروم شده بودند، حالا بدون اعام دلیل باز هم از درسخواندن، حق اولیه خود محروم میشوند».

گفتنی است روز پنجشنبه، خبر پلمب محل استقرار جمعیت مدافع حقوق کودکان کار از تشکلهای حامی کودکان کار و خیابان واقع در محدوده پاسگاه نعمتآباد، بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.