توبیخ و جابهجایی اجباری آتشنشانان معترض پلاسکو

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

عضو شــورای شــهر تهران اعام کــرد: با وجود گزارش کمیته فنی پاسکو، هنوز هم جای خالی کمیته حقیقتیاب احساس میشــود و باید این کمیته شکل بگیرد. احمد مســجدجامعی با اشاره به گزارش کمیته فنی حادثه پاســکو، ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسان و پژوهشــگران این کمیتــه بابت انجام ســاعتها کار پژوهشی، گفت: گزارش کمیته فنی مدیریت شهری در مواردی با گزارش کمیته ملی پاسکو همپوشانی دارد، اما گزارش دولت درخصوص حادثه پاســکو منصفانه و اخاقیتر بود، چراکه در گزارش اولیه دولت، نواقص ســازمانهای دولتی مورد پذیرش قــرار گرفته، اما در پاســخها و گزارشهای ارائهشــده به شورا در جلسات مختلف که از ســوی مدیــران شــهرداری و گروههای کارشناسی بیان شد، انگار همه تقصیرها متوجه دولت و شــهروندان اســت. وی با بیــان اینکه آتشنشــانان میگفتند بعد از فاجعه پاسکو وقتی صبح برای رفتن به ســر کار از خانه خارج میشویم، اهل خانه با دلهره و نگرانی و دلواپســی مــا را بدرقــه میکنند و صدای ماشین آتشنشــانی که میشنوند حالشان بد میشود. اگــر دقایقی در پاســخگویی به تلفن تأخیر شــود، فکر میکنند ما دچار حادثه شــدهایم و زیر آوار هستیم. آیا ما میتوانیم خودمان را بهجــای آنها بگذاریم؟ عاوه بر اینها میگفتند به مطالبات ما پاســخ درخوری داده نشــده و حتی در مواردی با نوعــی توبیخ و جابهجایی ناخواسته مواجهیم. عضو شــورای شهر تهران با بیان اینکه در جلســه اخیر شــورا )سهشــنبه( اجــازه بیان نقطهنظــرات به دلیل ضیــق وقت داده نشــد، گفت: بسیاری از بندهای این گزارش جای بحث جدی دارد و با وجود آنکه ساعتها کار پژوهشی انجام شده، اما به نظر میرسد تمامی اطاعات در اختیار کارشناسان قرار نگرفته یا بخشهایی از اطاعاتی که در اختیار آنها قرار گرفته، درست نبوده است و خواسته و ناخواسته تنظیم آن جانبدارانه اســت؛ بهعنواننمونه در این گزارش قید شــده که معاون حملونقل و ترافیک شــهردار تهران بهعنــوان فرمانده میدان، عملیــات را هدایت میکرده و شــهردار تهران نیز بهعنوان مدیــر، بحران را مدیریت میکرده است، اما باید بگویم که پس از حریق و ریزش پاســکو، من در محل حادثه حضور داشتم، اما به غیر از شــهردار منطقه ۱۲ و مدیرکل دفتر شهردار، مسئول دیگری از شهرداری ندیدم، بهگونهای که احساس کردم حادثه رها شــده و برهمیناساس با دولت و استانداری تماس گرفته و از آنها خواســتم که به کمک بیایند و در مدیریت بحران مشــارکت کنند. آنچه از حضور شهردار در تلویزیــون پخــش میشــد مربوط به ســاعتهای بعد بود، نه ســاعات طایی حادثه. وی بــا بیان اینکه براســاس این گــزارش، به دلیل همجواری پاســکو با ســاختمانهای اطراف امکان عملیات و اطفای حریق به صورت گســترده و همهجانبه وجود نداشته، گفت: ایــن در حالی اســت که پاســکو در کنــار دو خیابان عریض قرار داشــته، حال تصور کنید اگر اتفاقی مشابه در برجهــای بلندمرتبــهای که در کوچههــای ۱۰ - ۱۲ متری مجــوز دادهاید رخ دهد، چه بایــد کرد؟ در نظر بگیرید که مجوز برجهایی صادر شــده که مثل قوطی کبریت کنار هم قرار گرفتهاند و هیچکدام هیچ حریمی ندارند. آتشنشــانان نیــز بارها عنــوان کردهاند حتی در خیابانهایــی ماننــد خیابان فرشــته و مقصودبیک که عرض کمــی دارند، با مشــکل رفتوآمــد روبهرو هستند؛ چه برســد به کوچههای کمعرض با برجهای بلند. همه اینها نشــاندهنده این اســت که شهرسازی ما نیز آسیبپذیر، آســیبزا و غیرکارشناسانه است؛ اما میبینیم که همچنان به همین شــیوه ادامه میدهیم و از آن دفاع میکنیم؛ چون درآمدزاســت. مشکل دیگر مدیریت شــهری آنجاســت که به مدیریــت بحران و آتشنشــانی مانند یک فرزند ناخواسته نگاه میکنند و میلیاردها تومان بودجه آتشنشانی و مدیریتبحران را تخصیص نمیدهند و به تصحیح ساختارهای ناقص و انجام آموزشهای لازم برای آنها نمیپردازند و هر جا که بد عمل میشــود، دم از ضعف فرهنگی شهروندان میزننــد. از دید مدیریت شــهری، در ایــن حادثه هم دولت و هم شــهروندان بــه دلایل مختلــف ازجمله ضعف فرهنگی، مقصرند و البته بر ســاحت آنها گردی نمینشیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.