کاهش 19 درصدی نزاع و درگیری در کشور

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مدیــرکل دفتــر امور آســیبهای اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه در دولت تدبیــر بهدلیل توجه ویژهای که به مقوله کنترل و کاهش آســیبهای اجتماعی صورت گرفته اســت و همچنین به دلیل ورود دغدغهمندانه رهبری نظام بــه این مقوله در برخی حوزهها و شاخصهای اجتماعی شــاهد بهبود وضعیت هستیم، اظهار کرد: میزان نزاع منجر به معاینه در کشــور در سال ۱3۹4 نســبت به سال ۱3۹۱ کاهــش 8.6 درصدی را نشــان میدهد. روزبه کردونی با اشاره به اینکه مسئله نزاع و خشونت در جامعــه در زمره آن دســته از آســیبهایی محســوب میشــود که بــا ایجاد اختــال در روابط اجتماعی، فضایی آکنــده از کینه، نفرت و دشــمنی را در میان افــراد جامعه به وجود میآورد، گفت: براساس گزارش پزشکی قانونی میزان معاینات نزاع در ســال ۱3۹4 در کشــور، ۷۱6 مورد بــهازای هر صد هزار نفــر بوده، که این میزان نســبت به ســال ۱3۹۱ که8۱۲ مورد در هر صد هزار نفر بوده اســت حدود ۹ درصد کاهش را نشــان میدهد. مدیــرکل دفتر امور آســیبهای اجتماعی وزارت رفاه بــا تأکید بر اینکه گزارشهای منتشرشــده از ســوی نیروی انتظامی هم مؤید کاهش میزان نزاع در کشــور اســت عنوان کرد: برای نمونه سخنگوی نیروی انتظامی نیز تأیید کرده اســت نزاع و درگیریها در کشــور در ۹ ماه اول ســال ۱3۹۵ نسبت به مدت مشــابه ســال قبلش کاهش ۱۹ درصدی داشــته است. روزبه کردونی اشــاره کرد: طبق تعریف پزشــکی قانونی، زدوخورد فیزیکی بین دو یا چند نفر که منجر بــه بروز آثار یا عوارض جســمانی و روانی شود را نزاع و به مواردی که به علت صدمات ناشی از نزاع جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی میشوند معاینات نزاع میگویند. او عنوان کرد: در سالهای ۹۲-۹4 در دولت تدبیر و امید در ۲۷ اســتان کشــور شاهد کاهش در میزان نزاع منجر به معاینه هستیم . طبق آمار پزشکی قانونی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، بوشهر و خوزســتان پنج استان با کمترین میزان معاینات نزاع در کشور به شمار میروند. کردونی درباره تأثیر ماههای ســال بر میزان نزاع گفت: در سال ۱3۹4 میزان نزاع در کشــور در فصل بهار رشد فزایندهای را داشته و این روند در فصل تابستان ادامــه مییابد که نهایتا در مرداد به بیشــترین میزان خود میرسد. در واقع بالاترین میزان نزاع در کشور در فصل تابســتان اتفاق افتاده است. این در حالی اســت که این روند فزاینده نزاع در ماه شهریور متوقف میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.