افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در انتظار رأی دیوان عدالت

Shargh - - جامعه -

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میزان مستمری برای ثبت حداقل حقوق و دستمزد همانطور که قبا اعام شده بود ۱4.۵ درصد در ســال جاری افزایــش مییابد، گفت: پیشنهاد ســازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق ســایر سطوح مســتمریبگیران تا هفته آینده به هیئت دولت ارائه میشــود. سیدتقی نوربخش افزود: افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه در قانون آمده و منتظر رأی دیوان اســت که منابع تأمین و اجرا شود. البته برنامهای داریم که در ســال ۹6 مساعدتهایی در این زمینه در صورت امکان داشــته باشــیم. مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی درباره رونــد حذف دفترچههای بیمــه نیز اظهار کرد: دفترچههای بیمه اسفند سال گذشته در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل حذف شــد و مزیتهای خوبی دارد. به عنوان مثال کنترل استحقاق درمان به صورت قطعی انجام میشــود. قبا شاهد بودیم دفترچههایی تا سه ســال اعتبار زده میشد اما فرد بیمهاش قطع شــده بود. اکنون دیگر بیمه شــده باید به صورت حضــوری مراجعه کنــد و کد ملیاش را ارائــه دهد و نمیتواند حتــی با دفترچه فرد دیگــری مراجعه کند. همچنین نسخهنویســی الکترونیک تداخات دارویی را شناسایی میکند. در واقع حذف دفترچههای بیمه، گام مهمی در جهت ارتقای کیفیت خدمات و کنترل مصارف است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه حذف دفترچههای بیمه یک کار ملی بود که سال گذشته انجام شد عنوان کرد: در زمینه ارتقای خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان نیز گامهای بزرگی برداشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.