۵۰ درصد مردم اضافهوزن و فشارخون دارند

Shargh - - جامعه -

وزیر بهداشــت در مراسم پیادهروی خانوادگی از اضافــهوزن و ابتــا به بیماریهــای کبدچرب، دیابت و فشارخون ۵۰ درصد مردم خبر داد. دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن تأکیــد بر اهمیــت ورزش در میانســالی، گفــت: ورزش و تحرک فیزیکی در ســنین کودکی نیز بسیار در سامت جسم و روح تأثیر دارد و باید برای انجــام ورزش و فعالیتهای فیزیکی، تنبلی را کنــار بگذاریم. وی همزمان با اولین روز از هفته سامت و در حاشیه مراسم پیادهروی خانوادگی، با اشاره به اهمیت ســامت روان، افزود: سازمان جهانی بهداشت موضوع شعار امسال روز جهانی بهداشــت را ســامت روان اعــام کرده اســت. دکتر هاشــمی گفت: با ورزش و فعالیت فیزیکی میتوان عاوه بر تأمین ســامت جسم به سامت روح و روان نیز کمک کرد. وزیر بهداشــت با اشاره به اهمیــت توجه مردم به ســامت خود افزود: باید به پیشــگیری اهمیت زیادی داد و مردم نباید اینگونــه فکر کنند که ابتا بــه بیماری فقط برای دیگران اتفاق میافتد و باید توجه داشت افرادی که به پیشگیری اهمیت میدهند، کمتر و دیرتر به بیماری مبتا میشوند. دکتر هاشمی با بیان اینکه طول عمر ایرانیان به طور میانگین ۷۷-۷6 ســال است، گفت: متاسفانه ایرانیان ۱۰تا ۱۲ سال پایانی عمر خود را همراه با دردهای استخوانی، کمردرد، زانــودرد و به نوعی با معلولیت ســپری میکنند. وزیر بهداشــت با تأکید بر اینکه برای داشتن طول عمر بیشتر و زندگی سالمتر نیاز به تحرک فیزیکی و ورزش اســت، افزود: نزدیک به ۵۰ درصد مردم اضافهوزن، کبد چرب، دیابت و فشارخون دارند که درمان اصلی همه اینها پیادهروی و ورزش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.