آرمهای قدیم طرح ترافیک از امروز اعتبار ندارد

Shargh - - جامعه -

مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک گفت: از امــروز آرمهای قدیم طــرح ترافیک فاقد اعتبار اســت و خودروهــا باید بــرای ورود به محدوده ترافیــک، آرم طــرح ترافیک ســال ۹6 را داشــته باشند. مصطفی قنبرنژاد با بیان اینکه مهلت ارائه مدارک واجدان شــرایط طرح ترافیک ســالانه ۹6 تا پایان وقت اداری پنجم اریبهشــت تمدید شده است، افزود: حســب موافقت معاون حملونقل و ترافیک، آن دســته از پذیرفتهشــدگان آرم طرح ترافیک ســال ۹6 اعم از افــراد حقیقی، حقوقی، خبرنگاران، جانبازان و وانتبارها که تاکنون موفق بــه ارائه مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونیک شهر نشــداند، تا پایان وقت اداري پنج اردیبهشت مهلــت دارند بــه ارائه مــدارک خود بــه دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند. قنبرنژاد تأکید کرد: آن دســته از شــهروندانی که با درخواست طرح ترافیک آنها موافقت شــده است؛ اما هنوز مدارک خود را بــه دفاتر تحویل ندادهانــد و به پرداخت وجه تعرفه طرح ترافیک خود اقدام نکردهاند، در نظر داشــته باشند که تا زمان تحویل مدارک خود، مجاز به تردد در محــدوده نخواهند بود؛ بنابراین این دسته از افراد از شنبه تا زمانی که مدارکشان را تحویــل دفاتر دهند، برای تردد در محدوه طرح ترافیک میتوانند از آرمهای روزانه استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.