اعمال جریمه خودروهای با آرم طرح ترافیک 9۵

Shargh - - جامعه -

شرق: ســازمان راهداری و حملونقل جادهای از جریمه خودروهای بــا آرم طرح ترافیک ۹۵ از فردا خبر داد. بر اســاس این اطاعیــه، دارندگان طرح ترافیک سال ۹۵ در صورت ورود به محدوده طــرح ترافیــک ســاعتی ۲۰۰ هزار ریــال جریمه میشوند. گفتنی اســت پنجم اردیبهشت آخرین مهلت تحویل مدارک دریافت طرح برای واجدان شرایط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.