پولادمردان با اتوبوس در راه عشقآباد

Shargh - - ورزش -

اولین گروه تیم ملی وزنهبرداری روز گذشــته با هواپیما راهی مشــهد شدند تا از آنجا با اتوبوس به عشقآباد، محل برگزاری مســابقات قهرمانی آسیا 2017 بروند. در گروه اول علی مرادی و داوود باقری رئیس و نایبرئیس، ســجاد انوشــیروانی سرمربی تیم ملی، مصطفی حکمتپور عضو کمیته آموزش کنفدراسیون وزنهبرداری آسیا و منوچهر رضاخانی، رئیــس کمیتــه داوران و جابر بهــروزی وزنهبردار دســته 77 کیلوگرم ایران قــرار دارند. گــروه دوم هم که شــامل بقیه وزنهبــرداران )صالح چراغی، مرتضــی بیگلری، ایوب موســوی، علی هاشــمی، محمدرضا براری، رامین ربیعی و همایون تیموری(، وحیــد ربیعی مربی تیــم ملی، نواب نصیرشــلال مشاور ســرمربی، شــاهو جوانمردی رئیس هیئت وزنهبرداری کردســتان و زارعی مربی برتر سال ٩۵ هســتند نیز دوشنبه ابتدا به مشــهد رفته و از آنجا با اتوبوس راهی محل برگزاری مسابقات میشوند. مســابقات وزنهبرداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز 3 اردیبهشت در ترکمنستان آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.