تبریک کیروش به پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

ســرمربی تیــم ملی فوتبــال ایــران قهرمانی پرســپولیس را در رقابتهــای لیگ برتــر تبریک گفت. پس از قهرمانی پرســپولیس در رقابتهای لیــگ برتر، کارلوس کیروش پیامی را صادر کرد و قهرمانی این تیم را تبریک گفت. متن پیام کارلوس کیروش به این شــرح اســت: «عرض تبریک به باشگاه پرســپولیس به مناسبت قهرمانی در لیگ برتــر؛ و همچنین تبریک ویژه بــه تمامی بازیکنان و هــواداران این تیم، و همه آنهایی که به شــکل حرفــهای و صادقانه در کســب ایــن موفقیت و دســتاورد ســهیم بودند. این قهرمانی بسیار ویژه و خاص اســت؛ زیرا به تیم پرطرفدار، ریشــهدار و باسابقه پرسپولیس رســید. بار دیگر این قهرمانی را تبریک میگویم. همچنین، برای ســایر تیمهایی که در چند بازی آخر برای کسب عناوین و اهداف دیگری با یکدیگر رقابت میکنند، آرزوی بهترینها را دارم. موفق باشید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.