بیژن زرنگار دار فانی را وداع گفت

Shargh - - ورزش -

پیشکســوت شمشــیربازی ایران در 78سالگی درگذشــت. ســرهنگ بیژن زرنگار که از بنیانگذاران اصلــی و دلســوز شمشــیربازی در کشــور بــود، روزگذشــته پس از دو سال دســتوپنجه نرمکردن بــا بیمــاری ســرطان روده از دنیا رفــت. زرنگار که دانشآموخته مدرســه شمشیربازی فرانسه بود، 30 سال ســرمربیگری تیمهای ملی اســلحه سابر را بر عهده داشــت. او در بازیهای آســیایی 1٩74 تهران نیز ســرمربی تیم ملــی ایران بــود. زرنگار همچنین اولین رئیس فدراسیون شمشــیربازی بعد از انقلاب بود. پیمان فخری، ســرمربی فعلی و موفق اسلحه ســابر نیز از شــاگردان زرنگار بوده اســت. پیکر این پیشکسوت ورزش کشورمان فردا در قطعه نامآوران بهشتزهرا به خاک سپرده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.