تیم ملی فوتبال ساحلی ایران وارد باهاما شد

Shargh - - ورزش -

تیــم ملی فوتبال ســاحلی کشــورمان پس از ســفری طولانی بامداد دیروز وارد محل برگزاری رقابتهای جــام جهانی فوتبال ســاحلی 2017 در باهاما شــد. جام جهانی فوتبال ساحلی 2017 از هفتم اردیبهشــت )پنجشــنبه( با دیدار ایران و مکزیک آغاز میشــود. این رقابتهــا در باهاما با حضــور 16 تیم در چهار گروه چهــار تیمی برگزار میشود و نماینده ایران در این رقابتها با تیمهای نیجریــه، مکزیــک و ایتالیا همگروه اســت.در این رقابتها تیمهایی از کشــورهای باهاما، سوئیس، اکوادور، ســنگال، نیجریه، ایــران، مکزیک، ایتالیا، امارات، پرتغــال، پاراگوئه، پانامــا، برزیل، تاهیتی، ژاپن و لهستان حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.