رقیبان تیم ملی کمتر از ١٩ سال مشخص شدند

Shargh - - ورزش -

با انجام قرعهکشــی مرحلــه مقدماتی فوتبال کمتر از 1٩ ســال آســیا، رقیبان تیــم ملی فوتبال جوانان ایران مشــخص شــدند. به گزارش ایسنا، قرعهکشی مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی کمتر از 1٩ ســال آســیا ظهر جمعه برگزار شد. جوانان ایران در ایــن مرحله با تیمهای فلســطین، اردن و ســوریه در گــروه E جای گرفتنــد. اعضای تیم ملــی کمتر از 17 ســال ایران که بایــد در مهر در جام جهانی این رده ســنی حاضر شوند، تیم ملی جوانان را تشکیل خواهند داد. هدایت تیم کمتر از 17 سال را عباس چمنیان برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.