نتیجه

Shargh - - ورزش -

پنجشنبه ٣١ فروردین

گســترش فــولاد صفر- نفــت تهــران صفر، ذوبآهن 2-ماشینســازیتبریز یک، سایپا صفرصنعــت نفت آبــادان2، فــولاد یک -اســتقلال خوزســتان3، صبــای قم صفــر- ســپاهان یک، ســیاهجامگان یک-پیکان2، تراکتورســازی یکاستقلال صفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.