پای تفسير گ با «رجپیلاعظسميطاالقانسیی» ایستادهام ↙

Shargh - - سیاست -

شــرق، آمنه شــیرافکن: خانه قديمی اعظم طالقانی بوی بهار دارد. رأس ســاعت 10 شــب است. به سنت همیشگی ديروقت پذيرای خبرنگاران میشود؛ بهويژه حالا که سرش شلوغتر از گذشته است و درد زانو امانش را بريده. اتــاق معروف به کتابخانه، میــز بزرگی دارد. خودش آنسوی میز بزرگ نشسته، واکر فلزیاش کنار اتاق اســت. پايش را طوری گذاشــته که درد زانو کمتر اذيتش کند. روز ثبتنام رياســتجمهوری هم با واکر آمده بود. خبرنگاران دورهاش کــرده بودند. میگفتند خانم طالقانی ســرتان را بالا بگیريد، به سمت دوربین ما. حالا به شــوخی میگويد: از دست اين عکاسها، حواسم بايد به واکرم باشد، نه اينکه آسمان را نگاه کنم. اينها فقط دنبال سوژهاند . لبخندی گوشه لبش میآيد. میداند که برای پرسش درباره چرايی ثبتنام اخیرش به خانهاش آمدهايم. سر اصل مطلب میرود. میگويد: تنها کارمان تکرار است . میگويد: خانمهای ديگر هم بايد بیايند پای کار. اين مسئله اگر حل نشود جفا به زنان است. جفا به جمعیتی است که با دل و جان پای انقلاب ايســتادند و از فردای آن اندکاندک حضورشــان در عرصههای مختلف کمرنگتر شد. زنان را جدی نگرفتند. ناگهان به خودمــان آمديم و ديديم کــه زنان را رجل سیاسی هم نمیدانند. حالا چهار دهه گذشته، جمهوری اســلامی بايد اين مســئله را حل کند. فقهای شورای نگهبان موظفاند تفسیرشان از مفهوم رجل سیاسی را مشــخص کنند. زنان جامعه پاسخ میخواهند . اعظم طالقانــی ثبتنامش در انتخابات را نه نمادين که امری چالشی میداند.

ايــن ســومینبار اســت کــه در انتخابــات رياستجمهوری ثبتنام کرديد، فکر میکنید حرکت نمادين شما تأثیرگذار خواهد بود.

حرکت من نمادین نیست.

خب تفسیر شما از نامنويسیتان چیست؟

من بیشــتر آن را یک اقدام چالشی میدانم. هدفم بهچالشکشــیدن رویه اشــتباهی اســت که از فردای پیــروزی انقلاب ثبت شــد و تــا به امروز سروســامان نیافته اســت. این نباید صرفا خواســته ما زنان باشــد. مردان مذهبی و انقلابی هم باید معترض شــوند. زنان مسلمانی که پای انقلاب ایستادند و در خیابانها علیه رژیم شــاه شــعار دادند، فکرش را هــم نمیکردند که پاداش تلاش و پایداریشــان این باشــد که جمعی از مردان انقلابی آنها را رجل سیاسی ندانند.

اين تلاش شما تا کجا ادامه خواهد داشت؟

تا زمانیکه زنده هستم. بر این باورم که پیوسته باید این چالــش را بهعنوان حقالناس نیمــی از جمعیت ایــران ادا کرد؛ زیــرا فریضه عدالت و رفــع تبعیض از انسانها مبنای حقوق تساوی بینالناس است.

دعوای تاريخی بر سر رجل سیاسی چه بود؟

در ابتــدای انقلاب بــا تصویب پیشنویــس اولیه قانون اساســی که به امضای امام خمینی نیز رســید، جنســیت رئیسجمهور مشــخص نشــده بود. بعضی علمــا به ایــن نکته اعتــراض کرده و گفتنــد در قانون باید تصریح شــود که رئیسجمهور مرد باشد. مرحوم امــام فرمودند : «با آقایان علما صحبــت کنید ...»، ولی پس از مذاکره هــم آنها نپذیرفتند و اصل «115» قانون اساســی بدین مضمون تدوین شد: «رئیسجمهور باید از رجال مذهبی و سیاســی با شــرایط زیر... باشد». به همین خاطــر ملاحظه میکنیم که حضرت امام درباره ریاستجمهوری به جنســیت خاصی عنایت نداشته و حتی میخواهند که با مذاکره مسئله حل شود.

يعنی واقعا رجل سیاســی صرفا شامل مردان میشود؟

خیر اینطور نیست. میراث این واژه بیشتر حاصل یک رودربایســتی و البته اختلافی میان آقایان است. ابتدای انقــلاب در این مورد اختــلاف نظرهایی بود. از آقایــان علما خواســتند تــا درباره رجل سیاســی اظهارنظر کنند. خاطرم هســت یکی از مراجع گفتند اگر شــیخ فضلالله نوری هم شــوم، اجازه نمیدهم زنــان در این کشــور رئیسجمهور شــوند. آن موقع مجلس شــلوغ شــد. مخالف و موافق به واژه رجل سیاســی رســیدند تا ماجرا ختم به خیر شود، اما این کارشان هم اشــتباه بود. زبان ما فارسی است. قانون اساسی هم فارسی اســت. معنی ندارد کلمه عربی بگذاریــم، معنای فارســی کنیم. ما فقــط میتوانیم معنای اصطلاحی بیاوریم. خلاصه اینکه استفاده از واژه رجال سیاسی به دلیل خاتمهدادن به اختلافات آن موقع مجلس خبرگان بوده، نه اینکه واقعا صرفا محدود به مردان شود.

درباره دلايل ثبتنام در سال 76 و 92 پیشتر توضیح داده بوديد، اينبــار انگیزه خاصی به جز مقوله بهچالشکشیدن اين مسئله مدنظرتان بود؟

هفت هشــت مــاه پیــش خوانــدم کــه مقام معظــم رهبری خطاب به شــورای نگهبــان درباره سیاســتهای کلــی انتخابات دســتورالعملهایی داشتند. همچنین بحث این بود که معیارهای رجل سیاســی ریاســتجمهوری را طبق قانون اساســی مشــخص کنند. شــورای نگهبان موظف بود تا این را تفســیر کنــد. حالا هم اگــر شــورای نگهبان این موضــوع را معطل بگــذارد، خطایی نابخشــودنی اســت. خیلی موارد جزئیتر از این را بررســی کرده و اجتهاد کردهانــد. آنوقت چطور درباره اصلی که زنان جامعه را نادیده گرفته سکوت اختیار میکنند. البته آن موقع در فضای سیاســی جامعه بحث این بــود که یک خانم حتما در صحنه بیاید. شــرایط به شــکلی بود که روی این مسئله تکیه میکردند. اما به یکباره مسئله از سروصدا افتاد. گویی به نوعی از دستور کار خارج شد.

در اين مورد با شــخصیتهای سیاســی هم گفتوگو کردهايد؟

انقلاب که شــد، همیشــه با پدرم دربــاره حقوق زنــان چالش داشــتیم، ایشــان البته بســیار همراه بودند و نگاه مدرنی داشــتند. اما بشخصه دغدغهام بود و همیشــه ایشان با انبوه ســؤالهای من، درباره حقوق زنان در اســلام مواجه بودند و صبورانه پاسخ میدادنــد. یک روز در همین موضوع رجل سیاســی و ریاســتجمهوری زنان از آیتالله منتظری ســؤال کردم. گفتم اصلا اگر در جامعهای هیچ مرد صالحی نبود و خیرالموجودیــن آن جامعه از میان زنان بود، تکلیف چه میشــود. آقا هم ســکوت کرد و هیچی نگفت؛ اما حالا شــورای نگهبان باید خیلی شــفاف پاســخگو باشــد، تا همینجای کار هم که ســکوت کردهاند درست نیست.

همچنین یادم اســت پای تلویزیون دیدم از شهید بهشتی ســؤال کردند منظور از رجال سیاسی کیست و ایشان هم پاســخ دادند که منظور نخبگان سیاسی هستند. این جمله را نوشتم. تا الان هم حفظ کردهام.

شما مطالعات قرآنی داريد، آيا در قرآن واژه رجل به معنای مرد توصیف شده؟

ایــن را میدانــم و حاضــرم در هــر دادگاهــی شــهادت دهم که حســب نگاه قرآنی، منــع زنان از ریاســتجمهوری قابل اثبات نیســت. قرآن اصلا در امــور سیاســی و اجتماعی نگاه جنســینی ندارد. در قرآن هــم تحقیق مفصلی کــردم، 16 مورد رجل در قرآن آمده که فقط ســه بار از این 16 بار معنای مرد میدهــد، آنهم به قرینه جمله. باقی رجال در قرآن به معنای انسان بود. اینطور تفاسیر از قرآن نادرست اســت. ما این اصل را اصلــی میبینیم که در مکتب اسلام ریشه دارد. حالا شورای نگهبان فراخوان داده تــا هر فردی نظــر و نگاهی دارد بیــاورد. گاهی هم از اردوگاه اصولگرایــان نکاتی مطرح میشــود؛ اما نیمهکاره میماند. انکار مســائل حقوق زنان از سوی هر طیف و گروه سیاســی صرفا به ریزش زنان فعال در آن طیــف فکــری منجر خواهد شــد. نباید وقتی جامعهای سرشار از زنان تحصیلکرده و فعال داریم، به آنها حس ندیدهشدن و بیتوجهی بدهیم.

تفسیر قانونی کنونی از رجل سیاسی چیست؟

در اصل 115 قانون اساسی درباره ریاستجمهوری آمده است: «رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شــرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصــل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حســن ســابقه، امانت و تقــوی، مؤمن و معتقــد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.