واكنشها به رد صلاحيت احمدينژاد

Shargh - - سیاست -

تا همین پنجشنبهشــب، پدیده خبري انتخابات امســال بود؛ محمود احمدينــژاد. از همان روزي که برخلاف اظهار پیشــین خود به دفاع از بقایي برخاســت، تا روزي که نشســت خبري برگــزار کرد و بعــدا در برابر تعجب دوربینهاي خبــري براي انتخابات ریاســتجمهوري ثبتنــام کرد، فضاي سیاســي هر روز آبســتن اتفاقي جدید یا اظهارنظري از ســوي احمدينژاد و یارانش بود. مثلا در واکنش به دادســتان کل کشــور که گفته بود: «گاهی به ما میگویند فلان آقایی در خوزســتان فلان حرفهایی را زده اســت، فلان جا حرفهــای دیگری زده؛ ما میگوییم نوبت آنها هم میرســد و باید این دمل برســد تا به آنها هم رسیدگی کنیم»، از دادستان کل کشور شکایت کرد. گفته بود پروندهاش در دســتگاه قضا بســته شــده؛ اما بعدا اعلام شــد در دست رسیدگي است. اصولگرایان اصولا روي خوشي به او نشان ندادند. چهرههایي که پیش از این از طرفداران سرسختش بودند، بعد از اینکه احمدينژاد توصیه مقام معظم رهبري را زمین گذاشت و ثبتنام کرد، به نوعي از او اعلام برائت کردند. فضاي سیاســي اطراف احمدينژاد بهقدري تند شده بود که احتمال ردصلاحیتش نه عجیب بود و نه بعید. بااینحال، خودش مطمئن بود دلیلي براي ردصلاحیت خودش و حمید بقایي وجود ندارد. بارها و بارها خبرنگاران در ایــن روزهــا، بهویژه خبرنگاران خارجي، از او ســؤال کردند واکنشــش به ردصلاحیت احتمالي چیســت و او محکم و قاطعانه حتي احتمال آن را هم رد کرده و گفته بود: «شوراي نگهبان دلیلي براي ردصلاحیتم ندارد؛ براي چه باید ردصلاحیت شــوم». احمدینژاد انتشار این گمانهزنیها را «خبرسازی» و «عملیــات روانی» مخالفان برای ناامیدکردن طرفدارانش عنوان کرده و گفته بود: «واقعا چه دلیلی دارد شورای نگهبان بنده را رد کند؟».

همین پاســخها را درباره بقایي هم گفته بود. احمدينژاد بعد از ثبتنام گفتــه بــود براي حمایــت از بقایي ثبتنام کرده اســت. حتي اعلام شــد به ســتادهاي انتخاباتي دستور داده شده اســت با نام حمیدرضا بقایي فعالیت کنند نه احمدينژاد. بااینحال، بسیاري از تحلیلگران معتقد بودند احمدينژاد از یك ســو هم براي کاســتن از هزینه ردصلاحیت بقایي ثبتنام کرده است و هم با هدف حضور جدي و بازگشــت خودش به قدرت. ولي هیچکدام از این دو تاکتیك کارساز نشد. از نگاه غالب ناظران سیاسی اصولگرا، اصلاحطلب و مســتقل، هم احمدينژاد ردصلاحیت ميشد و هم بقایی. آنها معتقد بودند اگــر نامزدی احمدینژاد برای عبوردادن بقایی از فیلتر شــورای نگهبان بوده است، این تاکتیک شکست خواهد خورد؛ اتفاقي که رخ داد.

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، دراینباره گفته بود: «احمدینژاد ردصلاحیت خواهد شــد. حتــی اگر توصیه رهبــری برای واردنشــدن او به انتخابات هم وجود نداشــت، باز هم تأیید صلاحیت نمیشــد». اما تندترین و مســتندترین واکنش را احمد توکلي داشت که با نامه مفصل خود به شوراي نگهبان، دلایل صلاحیتنداشتن احمدينژاد را برشمرد و خواستار تأییدنشدن او شد.

در این یك ماه اخیر، بهشــدت فعال شده بود؛ نشســت خبري برگزار کرد که بهجز معدودي، رسانههاي رســمي از پوشش آن خودداري کردند. در آن نشســت خبري، حســابي به دولت تاخت و از پاكدســتي خود و بقایي دفاع کــرد. بعد از آن ترجیح داد فقط با رســانههاي خارجي گفتوگو کند. آخرین مصاحبهاش با شبکه یورونیوز، دو شب قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان بود. تعداد زیادي شــبکه و کانال تلگرامي در حمایــت از او و بقایي در این روزها فعال شده بودند؛ حتي ستادهاي انتخاباتي بقایي هم در استانها فعال شده بودند. احمدينژاد، بقایي و مشایي با گروههاي قومي و مذهبي جلسه برگزار ميکردند و اخبارش در ســایت دولت بهار و کانالهاي تلگرامي منســوب به آنها بازنشر ميشــد.گمانهزنيها در برابر واکنش به ردصلاحیت احمدينژاد چه از سوي خودش چه طرفدارانش، متفاوت بود؛ برخي مانند ناصر ایماني، تحلیلگر جنــاح اصولگرا، معتقد بودند: «ردصلاحیــت، احمدینژاد او را به قهرمان بدل نخواهد کرد؛ بلکه این اقدام باعث ریزش آرای او میشــود». این تحلیلگر سیاسی اصولگرا در کل معتقد بود: «تاکنون هیچکسی با ردصلاحیت محبوبیتش افزایش نیافته است». به گزارش آفتاب، روز پنجشنبه، بعد از اعلام نظر شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت شش نفر از نامزدهای انتخاباتی و نبودن نام احمدینژاد و بقایی، تردد وسایل نقلیه و افراد به میدان 72 نارمک و خیابانهای منتهی به محل ســکونت رئیسجمهور سابق، از سوی نیروی انتظامی ممنوع شد. درحاليکه پیش از این هم دعوت به تجمع در میدان 72 نارمك شــده بود، کانالهاي حامي دعوت خود را پس گرفتند. آخرین خبري که روي ســایت دولت بهار قرار دارد هم مربوط بــه مصاحبه احمدينژاد با شــبکه یورونیوز اســت و هیچ اشــارهاي به ردصلاحیت احمدينژاد یا اعلام تأییدصلاحیتشدهها دیده نميشود. آخرین توییت حساب کاربري احمدينژاد هم مربوط به هفت روز قبل است.

تقریبا از میان فعالان رســانهاي اطرافــش، بهجز علیاکبر جوانفکر که به سمت سخنگویي ستاد بقایي انتخاب شده بود، چهره شاخص دیگري واکنشي از خود نشــان نداده است؛ آنها ترجیح به سکوت دادهاند. جوانفکر در توییتي نوشت: «دکتر احمدىنژاد و آقای بقایی براى عمل به تکلیف انقلابی، ملی و دینی خود نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهورى شدند تا اهتمام خویش را مصروف حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی آنان و رفع تهدیدهای بالقوه از سر ملت ایران نمایند. شوراى نگهبان با تصمیم خود، این تکلیف را از دوش آنان برداشته است. الحمدلله رب العالمین!».غلامعلی رجایی، مشاور مرحوم آیتالله هاشمی، در کانال تلگرام خود دراینباره نوشت: «همچنان که پیشبینی میشــد، احمدینژاد و بقایی ردصلاحیت شدند. به گمانم این ردصلاحیــت مقدمهای برای بازخواســت قضائی احمدینژاد در رســیدگی به تخلفات دوره شــهرداری تهران و دو دوره ریاستجمهوری وی باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.