چرا جوليانی با رهبر تركيه جلسه مخفيانه داشت

Shargh - - سیاست -

دادستانها میگویند داراییهای او شامل مالکیت یک هواپیمــای خصوصــی، حدود 20 ملــک بزرگ، قایقهای تفریحی، اتومبیلهــای لوکس و میلیونها دلار آثــار هنری میشــود. در ســال 2013، ضراب در یک تحقیقات وســیع مربوط به طیفی از موارد فساد مالی در پرونده نزدیکان به اردوغان، از سوی مقامات ترکیه دستگیر شــد. در آن زمان اردوغان، نخستوزیر ترکیه بود. دادســتانهای آمریکایــی گفتهاند ضراب از نفــوذش در دولــت ترکیه بــرای رهایــی از زندان استفاده کرده است. آنها این مسئله را مطرح کردهاند که آقای ضراب دارای ارتباطات سیاســی مفســدانه بوده اســت. آنها اســتدلال کردهانــد او نمیتواند در نیویــورک با اســتفاده از وثیقه مالی آزاد شــود. او در نیویورک با اتهاماتی مواجه اســت که شــامل توطئه برای نقــض تحریمهای ایــالات متحــده علیه ایران نیز میشــود. او اعلام کرده گناهکار نیســت. اردوغان که در این پرونده منافع شــخصی دارد، ســال گذشته اعلام کــرده در این پرونده نیــات خدعهآمیزی وجود داشــته است. او همچنین این مســئله را با جو بایدن، معاون رئیسجمهور وقت در مدت گفتوگوهایشان در ســازمان ملل، مطرح کرده اســت. در ماه سپتامبر، اردوغان درباره ضراب گفته: «ما باید خواهان عدالت باشیم؛ زیرا او شهروند ماست ». موضوع پرونده ضراب بار دیگر ســه هفته پیش در سفر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به آنکارا مطرح شد. در این دیدار مولود چــاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در دیدار با «پیرت باها رارا» که در آن زمان دادســتان ایــالات متحــده در نیویورک بود، ضــراب را متهم به سرباز پیادهبودن برای نیروهای ضد ترکیه کرده است. «باها رارا» که ماه گذشــته از ســوی ترامپ از پســت خود اخراج شده، اشــارات چاووش اوغلو را بهعنوان «تبلیغــات سیاســی» طبقهبنــدی کرده اســت. روز پنجشــنبه پس از اینکه نیویورکتایمز درباره استراتژی جیولیانی و موکیزی بــرای تبدیل پرونده آقای ضراب به موضوع مطرح در دیپلماســی بینالمللی گزارش داد، باهــا رارا در توییتر خود گفت: «آدم تنها میتواند امیدوار باشــد حکم قانــون و اجرای مســتقلانه آن، هنوز در ایالات متحده امری مهم اســت». تلاشهای انجامیافته به نیابت از آقــای ضراب هنگامی مطرح میشــود که آقــای اردوغان پــس از یــک رفراندوم مناقشــهبرانگیز کــه حکــم رأی اقتدارگرایانه او را در ترکیه گســترش میدهد، قدرت بیشتری کسب کرده و ترامپ روز دوشــنبه این پیروزی را به اردوغان تبریک گفت. اردوغان و ترامپ با هم از پیشنهادهای اولیهای ســخن گفتهانــد که بر اســاس آنها، ترکیــه و ایالات متحده میتوانند همپیمانان نزدیکتری برای یکدیگر باشند. تشکیل پرونده جدید در دادگاه از سوی بنیامین برافمن، وکیل ضراب، شــامل بیانیههای رسمی با ذکر قســم در برابر دادگاه از ســوی جیولیانــی و موکیزی میشــود. این بیانیهها روشــن میکند آنها امیدوارند آقای اردوغان بپذیرد یک معامله دیپلماتیک، میتواند منافع مشــترک ترکیه و ایالات متحده را تأمین کند. در ایــن بیانیههای رســمی آنها نوشــتهاند جمعبندی و حکم دادگاه برای منتفعسازی آقای ضراب، میتواند بخشــی از توافق بین ایالات متحده و ترکیه باشــد و منافع امنیت ملی ایــالات متحده را ارتقا دهد. برخی از تحلیلگران در ترکیه میگویند: اگر ضراب آزاد یا به ترکیه بازگردانده شــود، اردوغان تمایل بیشتری برای همسویی با منافع ایالات متحده در خاورمیانه از خود نشان خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.