مناظره زنده همچنان در تعليق

Shargh - - سیاست -

به گزارش ایسنا، آیتالله موحدیکرمانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در بخشی از خطبههای دوم با تأکید بر ضــرورت افزایش بصیرت مردم برای انتخاب اصلح در انتخابــات، گفت: با دیدن مناظرات انتخاباتی و شنیدن سخنان کاندیداها مردم میتوانند بررسیهای لازم را انجام داده و با بصیرت بیشتر اقدام به انتخاب کنند. محسن رضایی هم در اینستاگرام خود نوشــت: «مناظرات نقش مهمی در آگاهیبخشی به مردم درباره نامزدها و برنامههای آنها دارد. زندهبودن مناظرات اعتماد مردم و جاذبــه رقابتها را افزایش میدهد. مناظرات جمعی برای شــناخت موضوعات مفیدند و مناظرات تکبهتک برای شناخت کاندیداها .» شــاید یکــی از تندتریــن واکنشها را حمید رســایی داشــت. او در حســاب توییتر خود دراینباره نوشت: «جلوی پخش زنده مناظــرات انتخاباتی را گرفتهاند چون بــه دهان حســن روحانی اطمینانی نیســت.» عزتالله ضرغامی هم در گفتوگو با تسنیم منشأ این تصمیم را تلویحا مشاوران روحانی دانسته و گفته بود: «امیدوارم مشاوران رئیسجمهور، ایشان را از شرکت در مناظرههــای انتخاباتی منصــرف نکنند».با وجود همه واکنشها، باید صبر کرد و دید اعضای کمیسیون امشــب چه تصمیمی درباره پخش زنــده مناظرات خواهند گرفت.عضو کمیســیون نظــارت بر تبلیغات انتخابات از برگزاری جلسه ویژه این کمیسیون بهمنظور تجدیــد نظر در «پخش غیرزنــده مناظرات انتخاباتی از رســانه ملی» خبر داد.به گزارش ایســنا، احســان قاضیزادههاشمی درباره مصوبه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات مبنی بر پخشنشدن زنده مناظرات انتخاباتی ریاســتجمهوری دوازدهم، گفت: نظر به اینکه همه نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری که در آخریــن دقایق شــب گذشــته )31 فروردین( تأیید صلاحیت آنها از ســوی ســتاد انتخابات کشور اعلام شد، خواهان پخش زنده مناظرات انتخاباتی هستند، مصوبه مذکور مجددا در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات بررسی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.