کلهر به رد صلاحيتش اعتراض کرد

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

رئیس ســتاد انتخاباتی مهــدی کلهر در نامــهای اعلام کرد که او از نامزدی کنارهگیری نکرده و خواســتار تجدیدنظر در احراز صلاحیت این نامزد داوطلبی انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهم شد. در این نامه آمده اســت: به اطلاع میرســاند آقای مهــدی کلهــر نامــزد دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری همانگونــه که بارهــا نیز اعلام کردهانــد به صــورت مســتقل در انتخابــات نامزد بودند، لــذا به نفع شــخص یا جناحــی کنارهگیری نکردهانــد و در تاریخ 2/1/96 طی نامهای مکتوب به شــورای محترم نگهبان خواهان رسیدگی مجدد به احرازنشدن صلاحیت خود شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.