به تصميم شوراي نگهبان احترام ميگذاریم

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

علیرضــا زاکانــی از داوطلبــان انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری که از سوی شورای نگهبــان احراز صلاحیت نشــد، در پیامی اعلام کرد: به تصمیم شورای نگهبان احترام گذاشته و از سایر نامزدها و جریانهای سیاســی نیز میخواهم شورای نگهبان را طبق قانون اساســی فصلالخطاب بدانند و از هرگونه رفتار و اظهارنظری کــه ذرهای هوای نفس و تضعیف این نهاد نگهبان انقلاب در آن باشد پرهیز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.