پیشنهاد

Shargh - - سیاست -

«من رئیسجمهــور ایرانم» عنوان کتاب عکسی است با موضوع ثبتنام کاندیداهای انتخابــات یازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری ایران که به وســیله «امیرنریمانی»، عکاس خبری و مطبوعاتی، به همت انتشارات کتاب پرگار در قطع خشــتی با فرمت سیاهوسفید در تیراژ هزار نســخه آماده شده و بهزودی روانه بازار خواهد شــد. کتاب در 197 صفحه شامل 96 قطعه عکس از 82 کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری است که در طول پنج روز مهلت قانونی نامنویســی، 17 تا 21 اردیبهشت 92، در ستاد انتخابات وزارت کشور اقدام به ثبتنام کردند، با مقدمــهای از امیر نریمانی آغاز میشــود و با مقدمههایی از آقایــان «محمدمهدی رحیمیــان»، «دکتر مهــدی محســنیانراد» و «دکتر ابوالحسن تنهایی» با نگاهی به محتوای عکسهای رسانهای و جامعهشناسی همراه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.