این 6 نفر

اعلام نامزدهاي تأیيدصلاحيتشده انتخابات ریاستجمهوري

Shargh - - صفحه اول -

شورای نگهبان بدون تمدید دوره پنجروزه نخست، در اقدامی کمسابقه اسامی را اعلام کرد احمدي نژاد، بقایي، محمد هاشمی زاکانی، غرضی، رهامي، کواکبيان و ... احراز صلاحيت نشدند

صفحه 2 و 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.