درد مقبولیت

Shargh - - سیاست -

واقعیت این است که مردم حرف حــق را ميپذیرند، ســخن درســت را از نادرســت تشــخیص ميدهند. اگر رئیسجمهور حرف حق و ســخن درســت بزند از او مي پذیرند و نیازي نیست او را در دفــاع از کارنامه دولت کســي یا کســاني به عنــوان مکمــل همراهي کنــد. این ســؤال در ذهن بســیاري از مردم از جمله کساني که در سال ٩٢ به روحاني رأي دادهاند وجــود دارد؛ «روحاني براي ما چه کرده اســت» نامزد «مکمــل» و «متمم» دردي را دوا نميکند و پاســخي را براي این پرســش مهیا نميسازد... نامزد پوششــي چه چیزي را ميخواهد پوشــش دهــد؟ مأموریــت پوشــاندن ضعفها و ناکارآمديهــا آن هم به فاصله یک ماه مانده به روز رأيگیري چه دردي از دردهاي «مقبولیت» دولت را حل ميکند؟ مسیر تبلیغات انتخابات نباید به سمتي برود که مردم شاهد شعبدهبازي سیاسي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.