پاسکاری در زمین سیاست

Shargh - - سیاست -

در وادی سیاست، لزوما همه چیز مطابــق میل مــا پیش نمــیرود. صبح را با شــنیدن خبــری خوش، ســرحال آغاز میکنیــم، در حالی که غــروب، خبری ناخوش، حالمــان را خراب میکند!... جریــان رقیب، از فرط کارنامه تهــی، مجبور به آوردن «نامزد پوششــی» شــده که فی حد ذاته، مؤید ضعف این جماعت است، خوب است ما با مدد از تجربه تلخ انتخابات ٩٢ و لااقل در این مقطع، «هوادار پوششــی» همه این چند نامزد آمده برای تغییر باشیم! از یاد نبریم که هر چقدر «نامزد پوششــی» مایــه آبروریزی جبهه مقابل شــده، ایده «هوادار پوششی» چیزی جز تجلی بیشتر «وحدت برای تغییر» نیست! پس ما فعلا از همه نامزدهــای جبهه خودی حمایت میکنیــم، تا برویم جلوتر! چهار سال تمام، مشــاهده اثرات شوم تفرقه، گمانم کافی است تا همه ما را سر عقل بیاورد!...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.