اجرای 3 نمایش ایرانی در جشنواره بیروت

Shargh - - هنر -

شــرق:

گروه تئاتر «ماها» سه نمایش «دمنوش»، «زورخانه» و «شــکرپاره» را در فســتیوال «بایپــاد» بیروت روی صحنه میبــرد. نمایش «دَمنوش» از سینا صابری در تاریخ سوم اردیبهشت ۹۶ در فستیوال «بایپاد» در بیروت روی صحنه خواهد رفت. این اثر دغدغهای فرهنگــی- اجتماعی بــرای معرفی بخشی از شــیرینی کهن این مرزوبوم به جهانیان را دارد. دَمنوش پیشازاین در اتریــش و آلمــان هم اجرا شــده اســت. اجرای دیگر این گروه با عنوان «زورخانه» و بــا کارگردانی مصطفی شــبخوان در تاریخ سوم اردیبهشت ۹۶ در فستیوال «بایپاد» اجرا میشود. دغدغه ایــن اثر، جســتوجوی بدن و حرکــت در ورزشــی کهــن و آیینی اســت. شــبخوان در این پــروژه به معرفــی پهلوان، زورخانه و وســایلی کــه در آن وجــود دارد میپــردازد. اجرای «شــکرپاره» با کارگردانی میترا ضیاییکیــا اثر دیگری اســت که گروه «ماهــا» در تاریــخ دوم اردیبهشــت ۹۶ در بیــروت بــه نمایــش خواهد گذاشــت. این اجرا تصویــری زنانه از دوره قاجار را ارائــه میدهد. دغدغه اجرا، شکستن قرینگی در حرکات کهن ایرانــی و معرفی برخی تصاویر ایرانی است. شــکرپاره پیشازاین در تهران، اتریش و آلمان اجرا شــده اســت. در معرفــی گروه آمده اســت کــه گروه تئاتر «ماها» از ســال ۹۲ و با همکاری هشــت هنرمند از شاخههای مختلف هنری شکل گرفته و تمرکز هنریاش بر بــدن و حرکــت در حیطه هنرهای نمایشــی اســت. اولین پروژه رسمی گــروه ماها در ایران، فســتیوال بدن و حرکت ماها بوده که در اســفند ۹۴ در خانه نمایش دا، برگزار شد و نام اولین فستیوال رسمی بدن و حرکت در ایران را از آن خــود کــرد. ماها همچنین در کارنامه هنری خود اجرای بینالمللی «زعفــران» را دارد که نتیجه همکاری مشترک این گروه با کمپانی مقامات در کشور لبنان است. مصطفی شبخوان و ســینا صابری مسئولیت سرپرستی و برنامهریزی گروه ماها را برعهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.