زورگيری از زنان درتاريكی شب

Shargh - - حوادث -

یک مقام قضائی از مردم خواست دو زورگیر موبایلقاپ که از زنان در هوای تاریک سرقت میکردند و دستگیر شدند را شناسایی کرده و در صورتی که شکایتی دارند به دادسرا مراجعه کنند.

در پی وقوع دهها ســرقت گوشــی تلفن همراه به شیوه موبایلقاپی، پرونده اولیه با این موضوع در شــعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شــهرری تشکیل و برای رســیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجــاع پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی، کارآگاهان با بهرهگیری از اطلاعات بهدســتآمده از مالباختگان و انجام چهرهنگاری موفق به شناســایی یکی از مجرمان ســابقهدار و حرفهای، علی 23ساله شدند. محــل تردد متهم در شــهرری – میدان معلم شناســایی و 19 فروردین دســتگیر و برای انجــام تحقیقات به پایگاه نهم آگاهی و شــعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهرری منتقل شد.

علی که به مصرف مواد مخدر از نوع شیشــه و هروئین اعتیاد شدید دارد، همدســت خود به نام محمد 3۷ساله را معرفی کرد. محمد هم حیــن خرید مواد مخدر، در ســاعت 22 همان روز دســتگیر و در همان

بازرسی اولیه، چند دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه از او کشف شد.

متهمان با اعتراف صریح به دهها فقره ســرقت باانگیزه تأمین هزینه خریــد مواد مخدر گفتند: در صورت عدم موفقیت در انجام ســرقت به شیوه موبایلقاپی، با تهدید چاقو اقدام به زورگیری گوشی تلفن همراه و دیگر اموال باارزش مالباختگان بهویژه از خانمهای جوان کرده و عمده سرقتهایشان نیز در ابتدای تاریکی هوا بوده است.

قاضی خرازانی، بازپرس شــعبه پنجم دادســرای عمومی و انقلاب شــهرری، با اعلام این خبر گفت: با توجه بــه اعتراف صریح متهمان به دهها فقره سرقت به موبایلقاپی و زورگیری و برای شناسایی سایر شکات و مالباختگان، دســتور انتشار بدون پوشــش تصویر هر دو متهم صادر شــده؛ بنابراین از شــکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شــدهاند، دعوت میشود تا برای پیگیری شکایات خود به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ یا شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرری مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.