لوپن صدای بیصداها میشود؟

Shargh - - روزنامه -

طرفــداران ماری لوپن اینبار در شــمال غرب فرانســه دور هم جمع شــدهاند تا وعدههایش را بشــنوند و کلید کاخ الیزه را در دستانش بگذارند. ماری لوپــن به طرفدارانش گفتــه او میخواهد صــدای بیصداها باشــد. او میخواهــد امید را به جوانان بازگرداند؛ جوانانی که شــغل مناسب ندارند، افسرده هستند. چرا؟ چون فرانسه پناهگاه مهاجران شده و به فکر فرانسویها نیست. خانم لوپــن اینطور فکر میکنــد. او متعلق به یکی از افراطیترین گروههای دستراستی فرانسه است. لوپن مهاجران را مقصر اول و آخر سقوط فرانسه در اروپا میداند. او با تحریک حس ناسیونالیستی شهروندان فرانســوی، قصد دارد شهروندان این کشــور را پای صنــدوق رأی بکشــد و راه را برای حضور خود در الیزه باز کند. عکس: واشنگتنپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.