به می اعتماد میکنند؟

Shargh - - روزنامه -

برخــلاف انتظارهــا تــرزا مــی ناگهانــی و بیمشورت تصمیم گرفت برای برگزاری انتخابات زودهنــگام فراخوان بدهد. نخســتوزیر بریتانیا برای تحقق بهتر برگزیت راه چاره را در این دیده تا انتخابات زودهنگام برگزار شــود و متناسب با نتایــج آن فرایند خروج بریتانیــا از اتحادیه بهتر صــورت بگیرد. خانــم میدر بولتــون، در جمع هوادارانش حاضر شــده و از آنها خواسته به او اعتماد کنند و به او اجــازه دهند تا برای بریتانیا بجنگــد. رأی به همهپرســی خــروج بریتانیا از اتحادیه، برنامههای سیاســی بریتانیا را بهکل به هم ریخت و باعث اســتعفای نخستوزیر وقت شد. جانشــین کامرون هم هرگز نتوانست فرایند خــروج را آنطور که میخواهــد، پیش ببرد. او برای این منظور به دنبال همراهانی بهتر است. عکس: دیلیتلگراف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.