«هانی» را چه کسی راه نداد؟

نگاهی به اتفاقات عجیب جشن پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

مسئولان سازمان لیگ و ورزشــگاه آزادی تلاش کردند جشن قهرمانی پرسپولیس بدون نقص برگزار شود. این جشن در مجموع آبرومندانه هم برگزار شد. اهدای جام به وســیله وزیر ورزش، برپاکردن صحنه شــکیل، آتشبــازی و حضور مرتــب بازیکنان همه اینها باعث شد جشــن چهارشنبهشب در مقایسه با مراسم سه، چهار سال قبل نمره قبولی بگیرد. با این حال این بار هم ایرادهایی دیده شــد. نخستین ایراد بینظمــی پس از اهدای جام بود. اینکه برخی افراد کمترشناختهشده جام را در دستان خود میگرفتند و به این طرف و آن طرف میدویدند، اولین ایراد برنامه بود. اما آنچه در چهارشنبهشــب حاشیهســاز شــد، ناراحتی خانواده مرحــوم هادی نوروزی بود. ظاهرا پدر و پســر کاپیتان فقید پرســپولیس به ورزشــگاه آزادی دعوت شــده بودند که در مراســم جامگرفتن پرسپولیس نقش اول را ایفا کنند اما از حضور هانی نوروزی روی صحنه جلوگیری شــد. موضوعی که با واکنش تند پدر هادی همراه شد.

مســئولان ورزشــگاه و انتظامــات تأکیــد دارند دراینبــاره با آنهــا هماهنگی نشــده بــوده وگرنه آنهــا مشــکلی با حضــور هانی در مراســم اهدای جام نداشــتند. علیاکبر طاهری، سرپرســت باشگاه پرســپولیس در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد از همان ابتدا هم قرار نبوده هانی نوروزی جام را بالای سرش ببرد. «صبح روز بازی مهــدی طارمی نزد من آمد و گفت هانی نوروزی بــه هتل آمده و میخواهد با ما به ورزشگاه بیاید. من به او گفتم شما تمرکزتان روی بازی باشــد؛ من آقای علیپور، مدیر داخلی باشگاه را مأمور کردم تا هانی نوروزی را به ورزشگاه بیاورد. در ادامه عمو و پدربزرگ هانی هم آمدند که من به آنها گفتم نمیتوانیم هانی را به کنار زمین ببریم تا جام را بالای سر ببرد. طبق قوانین سازمان لیگ فقط کسانی که آیدیکارت داشــتند، میتوانســتند به کنار زمین بروند. بنابراین قرار ما این شد تا مدیر داخلی باشگاه هانی را به همراه پدربزرگ و عمویش به ورزشــگاه بیاورد و در قســمت CIP ورزشگاه اســتقرار یابند تا پــس از اینکه جام اهدا و مراســم تشــریفات برگزار شــد، به داخل زمین بیاید و همراه با ســایرین جشن قهرمانی بگیرد. اما متأســفانه ایــن اتفاق رخ نداد؛ یعنی هانی نوروزی در جایگاه CIP حضور داشــت و پس از اینکه جام اهدا شــد و قصد داشت به کنار زمین بیاید و با بازیکنان در جشــن قهرمانی شــرکت کنــد، مأموران یگان ویژه اجازه حضــور او را ندادند. البته اواخر مراسم او توانست به همراه عمویش به کنــار زمین بیاید اما پدربزرگــش به خاطر اینکه جام اهدا شــده بود، ناراحت شد و دست کودک را گرفت تا از ورزشــگاه برود». طاهری عنوان کرد از خانواده نــوروزی دلجویــی خواهد شــد. خانــواده نوروزی روزگذشته با انتشار بیانیهای خطاب به هواداران تیم گفتند: «اتفاقات جشن قهرمانی را فراموش میکنیم، به فکر سربلندی پرسپولیس باشید.»

گمشدن مدال

دیگر موضوع عجیب جشن این بود که به بوژیدار رادوشوویچ، دروازهبان کروات پرسپولیس اجازه داده نشــد با پرچم کرواسی در مراسم اهدای جام حضور پیدا کند.

سرهنگ دهقانی از مسئولان یگان ویژه ورزشگاه آزادی دراینبــاره بــه تســنیم توضیــح داد: «اصلا بچههای ما در نیروی انتظامی هیچ دخالتی نکردند و نزدیک نشــدند. در این ماجرا خــود آقای طاهری دربارهاش بــا آن بازیکن صحبت کردنــد و احتمالا برایــش دلایلی داشــتند. اینکه هیچ برخــوردی از ســوی همکاران من نبوده است را با اطمینان کامل دربارهاش صحبت میکنم». این در حالی اســت که در ســایر کشورها مرسوم اســت بازیکنان خارجی با پرچم کشورشان در مراسم قهرمانی شرکت میکنند. دیگر اتفاق عجیب مراســم گمشــدن مــدال کمال کامیابینیا بود. ظاهرا مدال او به سرقت رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.