نبرد نایبقهرمانی تا روز آخر

Shargh - - ورزش -

در فاصلــه دو هفتــه مانده بــه پایان لیــگ برتر شــاهد ســه رقابت دوگانــه در لیگ هســتیم. نتایج بازیهای هفته بیستوهشــتم طوری رقم خورد که دو رقابت حســاس بالای جدول همچنــان با همان نزدیکــی گذشــته پیگیری میشــود. در بالای جدول پس از پرســپولیس قهرمان، تراکتورسازی و استقلال تهران در رقابــت برای نایبقهرمانی هســتند. کمی پایینتــر دو تیم اصفهانی ذوبآهن و ســپاهان برای چهارمی با هم میجنگنــد. در پایین جدول هم پس از ماشینسازی سقوطکرده، صبا و سیاهجامگان با هم رقابت دارند. حســاسترین بازی هفته بیستوهشتم پنجشــنبه در ورزشــگاه یادگار امام تبریز برگزار شــد. پیش از این بازی اســتقلال دوم بود و تراکتورسازی در رده سوم قرار داشت. استقلال اگر این بازی را میبرد، یک گام بلند در مسیر نایبقهرمانی برمیداشت. این بازی حســاس پایاپای پیش میرفت کــه گل دقیقه 8۵ محمد ابراهیمی تراکتورســازی را برنده این نبرد حیثیتــی کرد. به این ترتیب امیــر قلعهنویی در رفت و برگشت اســتقلال را شکســت داد. این سومین برد پیاپــی قلعهنویــی در برابر تیم ســابقش بود. ضمن اینکه اســتقلال در ٩ بازی اخیر خــود در لیگ موفق نشده تراکتورسازی را شکســت دهد. امیر قلعهنویی پس از این برد ارزشــمند گفت: «به تماشاگران تبریک میگویــم که برنــده اصلــی بودند. آنچــه فرهنگ آذربایجان و تراکتورســازی بود، انجام شــد. در نیمه دوم بــه جز یک صحنه توپ کمتر روی دروازه ما بود. بازیکنــان جنگیدنــد و مردانه بازی کردنــد. بهعنوان مسئول فنی تیم میگویم که بازیکنان نشان دادند که بامعرفت هســتند و هنوز معرفت در فوتبال هست.» علیرضــا منصوریان، ســرمربی اســتقلال هم عنوان کرد تیم او میتوانســت برنده این بازی شود و نتیجه عادلانه همان تساوی صفر-صفر است. درحالحاضر در جــدول لیــگ پــس از پرســپولیس 6۵امتیــازی، تراکتورســازی و اســتقلال بــا ۵3 و ۵1 امتیاز دوم و ســوماند. دو تیــم در هفتههای بعد هــم بازیهای ســختی دارند و رقابت برای دومشدن در لیگ تا روز آخر ادامه خواهد داشت.

تیمهــای اصفهانــی هم بــرای چهارمشــدن و حضور احتمالی در آســیا رقابت نزدیکی با هم دارند. تراکتورســازی اگر فاتح جام حذفی شود، تیم چهارم لیــگ هم جــواز حضور در آســیا را کســب میکند. ذوبآهن تیم قعرجدولی ماشینسازی را برد، سپاهان هم در یک دیدار ســخت با یــک گل میزبانش صبا را شکست داد. ماشینسازی با این باخت رسما به دسته اول ســقوط کرد. تیم تازهواردی کــه این فصل نتایج بســیار ضعیفی گرفت و یادآور اســتقلال اهواز فصل گذشته بود. ذوبآهن و سپاهان هر دو 42امتیازیاند بــا این تفاوت کــه تفاضل گل ذوبآهن بهتر اســت. ســپاهان در دو هفتــه باقیمانده دو دیدار دشــوار با تراکتورسازی و استقلال دارد و کار بسیار سختی برای چهارمشــدن خواهد داشت. در آن سوی میدان، صبا تیمی که در انتهای جدول با ســیاهجامگان در کورس بقاســت، در خانه باخت. صمد مرفاوی البته شانس آورد که رقیب اصلیاش ســیاهجامگان هم شکست خورد. ســیاهجامگان در مشهد 2-یک مغلوب پیکان شد. این باخت اولین شکست میثاقیان با سیاهجامگان بــود. دیگر برنده بــزرگ هفته صنعت نفــت آبادان بود که دســت به کار بزرگــی زد و در تهران 2-صفر ســایپا را برد. نفت آبادان با این برد کاملا از بقای خود مطمئن شد. اگر سیاهجامگان و صبا بازیهای خود را میبردند، وضعیت سایپا به خطر میافتاد اما حسین فرکی شــانس آورد که به خاطر این شکســت تاوان زیادی نمیدهد. اســتقلال خوزستان هم پس از چند هفته ناکامــی، در داربی اهواز فولاد را برد تا به نیمه بالای جدول صعــود کند. تنها یک دیدار این هفته به تساوی کشیده شد و گسترش فولاد رکورددار مساوی در لیگ شــانزدهم با نفت تهران مساوی کرد. دو تیم هفتههاست برنده نشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.