تقدير از ايستادگی يک زن

Shargh - - صفحه اول - زهرا شجاعی رئيس مرکز مشارکتزنان دولت اصلاحات

اقدام شــجاعانه و مدبرانه اعظــم طالقانی، خواهر انقلابــی و پیشکســوت ما، بســیار قابل تقدیر اســت. حرکت ایشــان یادآور لزوم تفســیر واژه رجل از ســوی فقهای شــورای نگهبان اســت. در این مــورد یادآوری نکاتی را درخور اهمیت میدانم؛ نخســت اینکه کلمه رجل به معنای موجودی است که روی دوپا راه میرود. راجل به معنای پیاده است. بهتدریج این واژه به مردان اختصــاص پیدا کــرد و برای زن کلمه مرأة وضع شــد. وقتــی که به متون دینی خودمان کــه واژه رجل در آن به کار رفته مراجعه میکنیم شاهد تفاوتی در تفسیر از واژه رجل هســتیم. به این معنا که رجل در مواردی به مفهوم مرد و در موارد دیگر بدون بار جنســیتی ترجمه میشــود؛ برای نمونــه در آیه «الرجــال قوامون علی النســا» رجال به معنای مردان است، چراکه از ترجمه آیــه و بهکاربردهشــدن رجــال در برابر نســا به معنای صــرف مردبودن ایــن واژه پی میبریم، امــا نمیتوان گفــت در همه آیههای قرآنی وضــع به همین صورت اســت؛ برای نمونــه در آیه «رجــال لا تلهیهم تجاره و لا بیــع عن ذکــر الله...» نمیتوان صرفا ایــن واژه را به مردان اطلاق کــرد، چراکه در تجارت زنان هم فعالاند و در صدر آنها حضرت خدیجــه از تاجران معروف آن زمان بهشــمار میآمدند یا در آیه «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیــه فمنهم من قضی نحبه»... نیز واژه رجال صرفا شــامل حال مردان نشــده و رجال به معنای اشــخاص، افراد و شخصیتهاست. در علم فقه شاخهای به نام علم رجال وجود دارد و علم رجال علم شناسایی راویان احادیث است. در متون کتابهای مرتبــط نیز از زنان متعددی که راویان احادیث هســتند نــام برده شــده؛ مانند ام ســلمه، حضــرت زهرا)س( حضرت زینب)س( و عایشه، بنابراین کتابهای رجالی یا علم رجــال صرفا به معنای شناســایی مردان راوی حدیث نیســت. نکته ســوم اینکه در بررسی مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بحث بهصراحت درباره شرط ذکوریت بــرای رئیسجمهور مطرح شــده بود، بعد از موافقتهــا و مخالفتهای اعضــای مجلس خبرگان قانون اساســی، شــهید مظلوم آیتالله بهشــتی برای برونرفت از این بنبســت واژه رجال را پیشنهاد کردند که در قبال تفســیر به شــخصیت و اشخاص فرهیخته اســت. طبیعی است که تفســیر قانون اساسی برعهده شــورای نگهبان اســت، اما این امر مانــع از اظهارنظر اشــخاص و صاحبنظران در این حوزه نبوده و چهبسا بیان آرا و نظرات اندیشــمندان کمک مؤثری باشــد. در سیاســتهای ابلاغــی مقــام معظم رهبری قــرار بود تکلیف این واژه مشــخص شود که متأســفانه به درازا انجامید و هنوز نتیجه مشخص نیست خاطرم هست در سال 70 در انتخابات دور دوم ریاستجمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی، دبیر محترم وقت شورای نگهبان در مصاحبهای اعلام کردند که ردشدن بانوان ثبتنامکننده در انتخابات ریاســتجمهوری به دلیل فقدان ســابقه سیاســی و تجربه لازم در مدیریت کشور بوده است. در پایان لازم میدانم از اقدام جســورانه پیشکسوت زنان مبارز انقلابی تقدیر کنم. بدونشــک اصلاحطلبان قائل به حرکت تدریجی و حرکت با واکر و آرامآرام هســتند. آنها نشان دادهاند که با اقدام گازانبری و بلدوزری برای اصلاح جامعه مخالفاند. امیدواریم که بالاخره مفهوم این واژه برای جامعه نسوان ایران مشخص شود. چنان که به استناد آیات شــریفه قرآن در ارتباط با ملکه سبا شاهد تأیید دینی مبانی حکومتداری زنان هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.