اولويتهای روحانیِ 2

Shargh - - صفحه اول - مهرنوش جعفری مدیر کل مطبوعات داخلی دولت اصلاحات

مســائل ریــز و درشــت اقتصادیمحور، گفتمان واقعی موجــود انتخابــات پیــشِروی ریاستجمهوری را چنان شکل داده اســت کــه اردوگاه حامی حجتالاسلام آقای دکتر روحانی ناگزیرند مواضع دفاعی محکمــی را در برابر حمــلات منتقدان و مخالفان ایشــان سروســامان دهنــد. حتی نامزد دیگر اصلاحطلبــان یعنی آقای جهانگیری، واجد شرایطی است که میتواند در برابر سیاهنماییهای منتقــدان قدرتمند، از دســتاوردهاي دولت دفاع کند. ایــن آرایش اگرچه گریزناپذیــر مینماید، اما باید توجه داشــت تمرکز بر این گفتمان اقتصادی، برگ برنده چنــدان قاطعی نیســت. دولت آقای روحانی تلاشهای درخور تقدیری برای برونرفت از خرابیهــای دوره احمدینــژاد انجام داد، ولی نتوانســت حقایــق نهفتــه در مدیریــت آن دوره را تبییــن و تشــریح کند و صرفا بــه پراکندهگویی دراینباره بســنده کرد. ایــن روش هرچند مبتنی بر مصلحتســنجیهایی بود، اما این پیامد را به دنبال داشــت که در افکار عمومی کــه از ناحیه منتقدان دولت بهشدت تحریک میشد، انتظاراتی شــکل بگیرد که برآوردهکــردن آن خارج از توان دولــت و واقعیات موجــود در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور بود؛ ازاینرو تمرکز بیش از اندازه بر موضوعات اقتصادی نمیتواند برگ برنده قاطعی برای مبارزات انتخاباتی آقای روحانی تلقی شود و بهنظر میرسد باید برنامههای تبلیغاتی ایشان بر محورهای دیگر هم تمرکز ویژه داشته باشد؛ یعنی مسائل فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.