زنگنه: مردم درانتخابات ميگويند خارجیها بيايند يا فرار کنند

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشــیمی ایران با تأکید بر اینکه تصمیــم مردم درمــورد حضور شــرکتهای خارجی در ایران تعیینکننده اســت، اظهار کــرد: مردم در ٢٩ اردیبهشت تصمیم خواهند گرفت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.