مناظره زنده شد

Shargh - - سیاست -

تماسهایــی کــه بــرای ادامه از صفحه اول

احوالپرســی نبود؛ بلکه برای اعتراض به لغو پخــش زنده مناظرههــای انتخاباتی بــود. در جلســه کمیســیون تبلیغــات، عبدالرضــا رحمانیفضلــی، وزیر کشــور، حجتالاســلام جعفر منتظری، دادســتان کل کشــور، علیعســکری، رئیس ســازمان صداوســیما، علی پورعلیمطلق، دبیر ستاد انتخابات کشــور، قاضیزادههاشــمی، نماینده شورای نظارت بر صداوســیما و میرشمســی، نماینده شورای نگهبان، حضور داشــتند. علاوهبرایــن مجید آخوندی، معاون سیاسی صداوسیما، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشــور، علیاصغــر احمــدی، رئیــس ســتاد انتخابات کشــور و رحیمی، معاون دادستان کل کشور، هم در جلسه بودند.

از طرفی وزیر کشــور کــه خبر دو تماس «حســن روحانی» در اعتراض بــه لغو پخش زنده مناظرهها را گفتــه بود، این را هم گفت که از پنج عضو کمیســیون تبلیغــات ریاســتجمهوری، چهــار عضــو به پخش زنده نشــدن رأی مثبت داده بودنــد؛ یعنی از بین وزیر کشور یا نمایندهاش، دادســتان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان صداوســیما یا نمایندهاش، دبیر هیئت مرکزی اجرائي انتخابات و نماینده شــورای نظارت بر صداوســیما چهار نفر به پخش زنده نشدن رأی مثبت دادهاند و یک نفر رأی منفی. عصر دیروز هم جلسهای با حضور نماینــدگان نامزدها در کمیســیون تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد که «حسامالدین آشنا» به عنوان نماینده روحانی در آن حضور یافت. او پس از جلســه گفت که پخش زنده مناظرهها مطالبه مشــترک همه نمایندگان نامزدها از کمیســیون است. او همچنیــن درباره پخش زنــده مناظرهها هم گفت: «به عنوان یک معلم ارتباطات عقیدهام این اســت که درحالحاضر مناظرههای زنده میتواند کمک بیشتری به اعتماد مردم کند و امیدوارم روزی صداوسیما به این درجه از اعتبار برسد که نیازی به پخش زنده نباشد.»

ماجرای گازانبر در مناظره زنده

اما با توجه به ادعاهــای زنجیرهای خبرگزاریها و روزنامههای وابســته به جریــان اصولگرایی، مبنی بر نفعبردن دولت از مناظرههای ضبطشده، باید دید چه کســی از زندهنبودن مناظرهها سود میبرد. این مطلب را میتــوان با نگاهــی به مناظرههای پیشــین متوجه شــد. مناظرههای سال ۸۸ که همچنان در یادها مانده اســت؛ بگمبگمهای «محمود احمدینژاد»، بالابردن عکس همسر میرحسین موسوی در مناظره به وسیله احمدینــژاد و همچنین تهمتزدنهای او نســبت به خانوادههــای هاشمیرفســنجانی و ناطقنــوری و... امــا در مناظرههای ٩٢، دو رقیــب مناظرههای ٩6 هم حضور داشــتند؛ یعنی «باقر قالیباف» شهردار تهران و «حسن روحانی» رئیسجمهوری فعلی؛ مناظرههایی که پس از آن هرجا نام قالیباف برده شد، واژه «گازانبر» هم به ذهن آمد. در یکی از مناظرههای سال ٩٢، وقتی «حسن روحانی» پشــت تریبون قرار گرفت، «قالیباف» ســر بحث را با وقایع خوابگاه طرشــت علامه در سال ١٣۸٢ باز کرد. او گفت: «در سال ۸٢ که فرمانده نیروی انتظامی بودم و شــما دبیر شــورایعالی امنیت ملی بودید، در ســالگرد حمله به کوی دانشــگاه، هر سال برنامه میگرفتند، یک جلســه مــن گفتم اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت مراســم را بگیرد. شــما اشاره به این میکردید که بابا دنبال دردســر هستی ول کن چه مجوزی. این اصرار من بود که اجازه بدهیم دانشــجو حرفــش را بزند؛ ولی در چارچوب قانون. در شــورای امنیت کشــور هم در ســال ۸٢ جلســه ای برگزار شد، من معتقد بودم پشــت حوادث ســال ۸٢ حوادثی که در کوی دانشگاه یا خوابگاه طرشت علامه اتفاق افتاد، نیروی انتظامی تمامقد جلوی لباسيشخصیها افتاد و اجازه ندادیم حوادث 7۸ رخ بدهد. میگفتم پشــت حوادث دانشــجویان نیستند. در جلسه اصرار کردم اگر دانشــگاه اشــکال دارد، به نیروی انتظامی اجازه ورود بدهیــد. من بــا اصرار ایــن مجوز را گرفتــم. به خاطر اینکه معتقد بودم سیاسیون پشــت این ماجرا هستند نه دانشــجویان. یکی از نمایندگان مجلس ششــم که مســتند دارم در حــوادث کوی دخالت داشــت در آن جلســه ما، اخلال کرد. بیبیسی و VOA، سخنان من را تحریف کردند و گفتند من دوگانه برخورد کردم؛ ولی من اینگونه نبودم. در جلسه مجلس شورای اسلامی که غیرعلنی بود و در جلسه شورای امنیت، میدانستم پشت سر حوادث چیست.»

اما «حســن روحانی» که در زمان وقایع ســال ۸٢ دبیر شورایعالی امنیت ملی بود، پاسخی به «قالیباف» داد که بســیاری از ناظران معتقدند همان پاسخ باعث شــد آرای قالیباف آسیب جدی ببیند : «از آقای قالیباف خیلی تعجب میکنم. درســت است باید رقابت کنیم ولی نه اینجــوری. آقای قالیباف دلم نمیخواســت بگویم. آنجا بحث این بود شــما میگفتید دانشجویان بیایند مــا برنامه گازانبری داریم. مــا میگفتیم راه این اســت که مجــوز بدهیم و دســتگیر کنیــم. من راجع چند کلانتری به شــما گزارش دادم. شما چی گفتید؟ نمیخواهــم بازگو کنم. گفتید کل آدمهای ســالم من این تعداد اســت. برنگردید به بحثهای آن زمان، این سینه من پر است از مســائل فراوان. حرف برای گفتن زیاد داریم. بگذارید رقابتمان ســالم و درست باشد... از ابتدای زندگی سیاسی مســیرم روشن است هیچوقت پادگانــی فکر و عمــل نکردم. جزء افرادی هســتم که حقوق خواندم، من ســرهنگ نیستم. حقوقدان هستم. حواسمان باشد چگونه حرف میزنیم. هرچه اطلاعات لازم باشــد در ذهنم دارم که بگویم. همیشه روبهروی افراطیون ایستادم و طرفدار آزادی بیان و مخالف افراط و تفریط بودهام.

چرا اینطوری بحث میکنید؟ اگر بنا به این باشــد که حرف زیــاد داریم بــرای گفتن». پــس از مقداری مجادله بین این دو نفر، قالیباف دوباره همان موضوع را پیش کشــید و گفــت: «بهترین رابطــه و ارتباط بین پلیس و دانشــجو در زمان مدیریت من بوده است. یک نمونه بگویید پلیس گازانبری عمل کرده باشــد. من در مقابل لباسشخصیها ایســتادم و گفتم خلاف قانون کســی عمل نکند. حرفم به شما این بود در یک جلسه مشــخص که مستنداتش است، آن زمان گفتم به دفتر تحکیم اجازه تجمع بدهیم. شــما گفتید آقای قالیباف دنبال دردسری ولش کن». «روحانی» هم در پاسخ به قالیباف بازهم طرح گازانبری قالیباف را به او یادآوری کرد: «این بود؟ گفتم اگر میخواهید اینها را به خیابان بیاوریــد و محاصره کنید، نکنید». «عزتالله ضرغامی» رئیس اسبق صداوسیما و از نامزدهای «جمنا» هم به این موضوع اذعان دارد؛ او در کانال تلگرامیاش نوشته که «مناظرههای زنده در ســال ٩٢، از دلایل اصلی برد جناب آقای روحانی بود. به نظر من هنوز مزیت نسبی ایشــان در این حوزه برقرار اســت. ایشــان قدرت بیان بالایــی دارند و به آمار و ارقام هم مســلطاند». حالا با تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، روحانی میتواند از مزیتی که «ضرغامی» بر آن صحه گذاشته، استفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.