شهردار مرخصی ندارد

Shargh - - سیاست -

شرق: او سفر میرود؛ اما برگههای مرخصیاش را پر نمیکند یا اگر میکند، برگههایش امضا ندارد یــا اگر امضــا دارد، فقط امضای یــک نفر پای آن اســت؛ چمران، رئیس شورای شــهر؛ درحالیکه طبق قانون، درخواســت مرخصیهای محمدباقر قالیباف باید در صحن علنی شــورا طرح و تعیین جانشــینش هم به تصویب برســد، بعــد از آن او اجازه اســتفاده از مرخصــی را دارد؛ رخدادی که تا این لحظه دربــاره نامزد اصولگــرای انتخابات ریاســتجمهوری ٩6، رعایت نشده است. صحن شــورا نه برگه مرخصی قالیباف را دیده است و نه رخ قائممقام را. قالیباف از هفته گذشــته تبلیغات انتخاباتی خود را با سفر به کرمانشاه کلید زد.

روز گذشــته محمدمهــدی تندگویــان، عضو شــورای شــهر تهران، به ایلنا گفت: «بر اســاس قانون، آقای قالیباف باید از شــورای شهر مرخصی بگیرد و باید یک جانشین مشخص کرده و معاونان شــهردار یا هرکدام از کارمندان شــهرداری نیز که در ســتاد ایشان مشــغول هســتند، باید از سمت خود اســتعفا دهند. مقرر شــده به این مسئله در جلسه آتی شــورا پرداخته شود. شــورای شهر با فعالیتهای انتخاباتی قالیباف مشکلی ندارد؛ ولی حداقل باید قانون را رعایت کند. مرخصی قالیباف تاکنون به اطلاع اعضای شورا نرسیده و در صحن نیز اعلام نشده است».

٢٩ فروردین هم رحمتاله حافظی در جلســه علنی شــورای شــهر تهران در تذکر پیش از دستور درباره بحث مرخصی شــهردار، گفت: «به اســتناد ماده ٩ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران، مصوب ١٩ خرداد سال 70، شهردار بهازای هر یک سال، یک ماه مرخصی دارد. در تبصره یک این ماده ذکر شده تاریخ اســتفاده از مرخصی، بنا به تقاضای شهردار از سوی شورای شــهر تعیین میشود؛ بنابراین باید مرخصی شــهردار از ســوی شــورا تصویب شود. همچنین در صورت موافقت شــورا، استفاده از این مرخصی تا دو ماه به تعویق میافتد».

آنطــور کــه از اخبار برمیآیــد، مرخصیهای شــهردار پایتخت فقط به گوش یک نفر رســیده و آن هم کســی نیســت جز مهدی چمــران، رئیس اصولگرای شورای شهر و حامی قالیباف که پیش از ایــن گفته بود: «شــهردار تهران بــرای حضور در تبلیغات ریاســتجمهوری از شــورا مرخصی خواهد گرفــت». چمران تأکید کــرده بود: «قطعا شــهردار تهران به قوانین مســلط اســت و قبل از هرگونه کار تبلیغاتی در حوزه ریاســتجمهوری، مرخصی اشارهشــده را از شورا درخواست خواهد کــرد». ابوالفضــل قناعتــی، عضو هیئترئیســه شــورای شــهر تهران، به مهر گفته است: «تاکنون عرف بر این بوده که شــهردار تهران مرخصیهای خود را با رئیس شــورای شــهر تهــران هماهنگ کند. در ســفرهای خارجی نیز همــه مرخصیها با هماهنگی رئیس شــورای شــهر بوده و هیچگاه در صحــن مطرح نشــده و اعتراضی هــم به این موضوع نشده است». گویا شهردار تهران و برخی چهرههای شــورای شــهر نزدیک بــه او، ازجمله مهدی چمران، با وجود قانون، آن را کنار گذاشــته و رویهای خودخواســته را جایگزیــن آن کردهاند؛ همان چیزی کــه در ادبیات قناعتی از آن بهعنوان «عرف» نام برده میشود. اما گویا آش آنقدر شور شــده که ماجرای مرخصیهای قالیباف قرار است در جلســه امروز شــورای شــهر مطرح شود. این خبری است که قناعتی آن را تأیید کرده است.

مورد مشابه مشهد

بااینحال، ماجرای شــهرداران و انتخابات فقط به تهران مربوط نیســت؛ این ماجرا در مشهد هم مسئله شده اســت. سیدصولت مرتضوی، شهردار مشــهد، در واکنش بــه احتمال اســتعفای خود از ســمت شــهردار مشــهد به دلیــل فعالیت در ســتاد رئیسی، گفته بود: «هرکســی میتواند برای کاندیدای مدنظر خــود تبلیغ کند. قطعا زمانی که اقدام به کار انتخاباتی میکنم، بدانید در مرخصی هســتم». مرتضوی در پاســخ به این سؤال که آیا در زمان مرخصــی برای خود جانشــینی انتخاب میکند، گفته بود: «اگر ضرورتی باشــد، این کار را انجام میدهم؛ در غیــر این صورت، معاونان بنده حضــور و فعالیــت خواهند داشــت». بااینحال، مدیر روابطعمومی شــهرداری مشهد گفته است: «شهردار مشــهد مرخصی نگرفته و تنها روزهایی کــه برای کارهــای انتخاباتی در مشــهد نباشــد، از حــق قانونیاش اســتفاده میکنــد». ماجرای تبلیغــات انتخاباتی قالیبــاف و حامیانش فقط به مرخصیهای خود شــهردار هم محدود نیســت؛ در همــان روزهای پیش از اعلام تأیید صلاحیتها و آغاز تبلیغات انتخاباتــی، حامیان قالیباف اقدام به برگزاری یــک تجمع غیرقانونی کردند؛ با وجود مخالفت وزارت کشــور و اســتانداری بــا برگزاری تجمعات انتخاباتی، پیــش از آغاز زمان تبلیغات؛ حامیــان دو نامــزد یعنی احمدینــژاد و قالیباف دعــوت به برگــزاری تجمع کرده بودنــد. حامیان احمدینژاد بعد از اعلام رسمی استانداری تهران از موضــع خود کوتــاه آمدند؛ امــا تجمع حامیان قالیبــاف برگزار شــد. نکته شــایان توجــه دیگر، همراهی کارمندان شــهرداری تهــران در روز ثبت نام قالیباف بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.