باهنر و ميركاظمي: رئيسي و قاليباف تا آخر ميمانند

Shargh - - سیاست -

شــرق:

کسی قرار نیست به نفع کســی کنار برود؛ نه قالیباف به نفع رئیســی و نه رئیسی به نفع قالیباف. این شاهبیت سخنان مســعود میرکاظمی، از اعضای ســتاد رئیســی و نیز محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، اســت. آنها تأکید کردهاند رئیســی و قالیباف تا انتها بــا یکدیگر رقابت خواهند کــرد؛ به گفته باهنر، دســتکم تا پنــج روز مانده به انتخابات.بنابراین دو رقیب روحانی عزم خود را جزم کردهاند که تا لحظه آخر در برابر روحانی صفآرایی کننــد؛ اگرچه معلوم نیســت در ایــن صفآرایی که در برابر روحانی قرار اســت شــکل بگیرد، رئیسی و قالیباف در نقش رقیب واقعی یکدیگر ظاهر خواهند شد یا آنکه در نبرد با روحانی، تقسیم وظیفه خواهند کــرد. درحالحاضر میرکاظمی اعــلام کرده این دو نامــزد با یکدیگــر رقابــت خواهند کــرد؛ بااینحال مشخص نیست این یک تاکتیک است که امکان تغییر آن وجود دارد یا آنکه یک استراتژی بلاتغییر است.

به گزارش «ایســنا»، مســعود میرکاظمی، عضو ســتاد انتخاباتی حجتالاســلام رئیسی، در سخنانی در سلســله نشســتهای انتخاب نســل ســوم، در پاسخ به این پرســش که آیا آقای رئیسی میخواهد به نفــع قالیباف از انتخابــات کنارهگیری کند، گفت: آقایان قالیباف و رئیسی میخواهند با یکدیگر رقابت کنند. آنان روی دو صندلی نشســتهاند و مانند آقای جهانگیری و روحانی نیستند که دو صندلی را اشغال کردهاند؛ اما یکی هستند.

او همچنین در پاســخ به ســؤالی درباره استفاده از نظرات ســعید جلیلی در ســتاد انتخاباتی رئیسی، گفت: آقــای جلیلــی از روزی که انصــراف خود را برای حضــور در انتخابات ریاســتجمهوری اعلام کرد، با ســتاد آقای رئیســی همکاری میکند و سایر دوستان نیز به همین شکل با ســتاد انتخاباتی آقای رئیسی همراه هستند.از سوی دیگر، محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفته علاقه دارد بیــن این دو نامزد رقابت درونگفتمانی شــکل بگیــرد؛ اما توضیح بیشــتری نداده کــه منظورش از رقابت درونگفتمانی چیســت. به گزارش ایلنا، باهنر در نشســتی خبری که روز گذشته در نشست ماهانه جامعه اســلامی مهندســین برگزار شــد، دراینباره گفت: به نظر میرسد میرسلیم تا روز انتخابات باقی نمیماند. مؤتلفه این اطمینان را به آیتالله موحدی دادهاند که مقابل جمنا نیستند. درباره آقایان رئیسي و قالیبــاف، علاقمندیــم با هم رقابت کننــد تا نامزد نهاییمان مشــخص شــود؛ ولی رقابت آنها موجب اختلاف نشــود و رقابت اصلی را تحتالشــعاع قرار ندهد. رقابت آنها باید درونگفتمانی باشد.

باهنــر یادآور شــد: در ســال ٩٢ عارف با فشــار کنارهگیــری کــرد؛ ولی تفــرق اصولگرایــان موجب خردشــدن آرای آن شــد. امیدوارم امسال قالیباف و رئیسي همگرایی خوبی داشته باشند؛ هرچند ممکن اســت جمنا بــا تحلیل آرایی، بگوید هــر دو نامزد تا انتهای رقابت باقی بمانند.

باهنر اضافه کرد: اعضای شــورای مرکزی جمنا نامــزد نهایــی را مشــخص میکنند. تا پنــج روز به انتخابــات، دو کاندیــدا باقی میماننــد. برای تعیین نامــزد نهایی، شــاخصههایی بررســی میشــود و نظرســنجی هــم خواهد شــد. در نظرســنجی، هم نتیجــه نظرســنجیها مهــم اســت و هــم روند و فرایند نطرســنجیها؛ یعنی ببینیــم روند کدام نامزد رو به صعــود اســت.محمدرضا باهنر با اشــاره به کاندیداتوری احمدینژاد، عنــوان کرد: کاندیداتوری احمدینــژاد و اعــوان و انصــارش بــرای خیلیها غیرمترقبه بــود. البته من در آخرین جلســه مجمع بــا آقای جنتی صحبت میکــردم و گفتم من خبری ندارم؛ ولی تحلیلم آن است که احمدینژاد ثبتنام میکند. به غیر از تبعیت از فرمایشهای حضرت آقا، ایشان استدلال خوب و قوی داشتند که ممکن است دوقطبی تندی ایجاد کند. باهنر با بیان اینکه مصالح کشور بر حضورنداشــتن احمدینژاد بود، یادآور شد: با اعلام نامزدها، خیلی از ســناریوها منتفی شد که از قضا به تساوی هم هستند؛ اصلاحطلبان و اعتدالیون سه کاندیدا دارند و اصولگرایان هم سه نفر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.