تکذیب اظهارات منتسب به سردار نجات درباره شبکههای اجتماعی

Shargh - - سیاست -

فارس:

سردار حســین نجات، جانشین سازمان اطلاعات ســپاه، اظهارات منتســب بــه او درباره گفتوگو با رئیسجمهوری درباره شبکه اجتماعی تلگــرام را تکذیب کرد و گفت: اصلا چنین دیدار و صحبتی با آقای روحانی انجام نشده است.

بهتازگي در فضای مجازی اخباری منتسب به جانشین ســازمان اطلاعات سپاه منتشر شد که در آن، ســردار نجات در گفتوگویی با رئیسجمهور اظهــار میکند تــا زمانی که صفحــات اجتماعی مانند تلگــرام وجود دارد، نظارت ممکن نیســت و رئیسجمهــور نیــز در پاســخ بــه او میگوید شبکههای اجتماعی مظهر مدرنیته هستند و شما با تمام مظاهر تکنولوژی مخالفت میکنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.